Betekenis van:
declareren

declareren
Werkwoord
 • een declaratie indienen
"reis- en verblijfskosten declareren"
"medische kosten declareren bij het Ziekenfonds"

Hyperoniemen

declareren
Werkwoord
 • officieel melden; aangeven bij de douane

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Regelingen om een debiteurenadministratie bij te houden en teruggevorderde bedragen in mindering te brengen op de te declareren uitgaven
 2. De betaalorganen kunnen aan het EOGFL, afdeling Garantie, het met de communautaire medefinanciering overeenstemmende deel declareren van:
 3. Voor de te declareren uitgaven wordt geen rekening gehouden met de overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004 toegepaste verlagingen.
 4. Ter voorkoming van een dubbele omrekening van betalingen dient het niet langer mogelijk te zijn om in euro betaalde bedragen te declareren in de nationale valuta.
 5. Gezien de specifieke kenmerken van de voor het ELFPO toegepaste boekhoudregels, het gebruik van een voorfinanciering en de financiering van de maatregelen per kalenderjaar, is het dienstig deze uitgaven te laten declareren met een aan deze bijzondere omstandigheden aangepaste frequentie.
 6. De lidstaten declareren de uit de toepassing van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1788/2003 voortvloeiende bedragen bij het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) samen met de voor november van elk jaar aangegeven uitgaven.
 7. Indien correcties van bestemmingsontvangsten op het niveau van een betaalorgaan tot het declareren van negatieve bestemmingsontvangsten voor een begrotingsonderdeel leiden, worden de correcties die te veel zijn om op een nulsaldo uit te komen, overgedragen naar de volgende maand.
 8. De bevoegde organen declareren bij de Commissie de betalingen die zij in het kader van het nationale programma hebben verricht en maken daarbij gebruik van de in bijlage V opgenomen formulieren. Die declaraties gaan vergezeld van een verklaring betreffende de vooruitgang van de uit hoofde van het nationale programma ontplooide activiteiten.
 9. Onverminderd de bij artikel 6 vastgestelde specifieke bepalingen betreffende de declaratie van uitgaven en ontvangsten in verband met openbare opslag, komen de uitgaven en de bestemmingsontvangsten die de betaalorganen uit hoofde van een bepaalde maand declareren, overeen met de daadwerkelijk in die maand betaalde en geïnde bedragen.
 10. Het bedrag dat ambtshalve kan worden doorgehaald, wordt verlaagd met de bedragen die de certificeringsautoriteit niet bij de Commissie heeft kunnen declareren omdat concrete acties zijn geschorst door een gerechtelijke procedure of een administratief beroep met opschortende werking, mits de lidstaat de Commissie uiterlijk op 31 december van het tweede of het derde jaar na het jaar van de vastlegging als bedoeld in artikel 93 een met redenen omklede kennisgeving toezendt.
 11. Het bedrag dat ambtshalve kan worden doorgehaald, wordt verlaagd met de bedragen die de certificeringsautoriteit niet bij de Commissie heeft kunnen declareren omdat concrete acties zijn vertraagd door een gerechtelijke procedure of een administratief beroep met opschortende werking, mits de lidstaat de Commissie uiterlijk op 31 december van het tweede jaar na het jaar van de vastlegging als bedoeld in artikel 90 een met redenen omklede kennisgeving toezendt.