Betekenis van:
eerlijkheid

eerlijkheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • de eigenschap van eerlijk te zijn
"de eerlijkheid gebiedt (dat te erkennen)"
"in alle eerlijkheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

eerlijkheid
Zelfstandig naamwoord
 • het vertellen van de waarheid
"De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet klopt."

Voorbeeldzinnen

 1. Eerlijkheid is een aanzienlijke deugd.
 2. Hij is een toonbeeld van eerlijkheid.
 3. Ik ben trots op zijn eerlijkheid.
 4. Er is niemand van ons die zijn eerlijkheid niet respecteert.
 5. Eerlijkheid en onpartijdigheid.
 6. de genoemde criteria zodanig aan te passen dat hun bruikbaarheid en eerlijkheid gewaarborgd is,
 7. Dit kaderbesluit moet zodanig worden uitgevoerd en toegepast dat de algemene beginselen van gelijkheid, eerlijkheid en redelijkheid worden geëerbiedigd.
 8. De EIB verstrekt deze leningen of garanties in overeenstemming met de beginselen van eerlijkheid, transparantie, onpartijdigheid en gelijke behandeling.
 9. waakt erover dat de beginselen van eerlijkheid en transparantie naar behoren worden nagekomen bij de toewijzing van publieke middelen aan deelnemers in projecten;
 10. Aangezien de Commissie heeft vastgesteld dat de verkoop tegen de marktprijs geschiedde, hoeft zij de eerlijkheid en transparantie van het privatiseringsproces in het kader van dit onderzoek naar staatssteun niet verder te onderzoeken.
 11. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan bestaande of toekomstige harmonisatiemaatregelen van de Unie, met name om dwingende eisen uit hoofde van de bescherming van de consument, de eerlijkheid van handelstransacties en de mededinging te doen respecteren.
 12. De Commissie achtte het derhalve passend, rekening houdend met de beginselen van eerlijkheid en de bijzondere omstandigheden van het geval, de geldboete die bovenstaande ondernemingen wordt opgelegd voor hun individuele inbreuk, tot nul te reduceren.
 13. Deel 1 beschrijft de belangrijkste beginselen die ten grondslag liggen aan de procedure van indiening tot toekenning: excellentie, transparantie, eerlijkheid en onpartijdigheid, efficiëntie en snelheid, en bevat voorts ethische overwegingen.
 14. Om deze redenen en in het belang van eerlijkheid en traditioneel gebruik dient te worden voorzien in de maximale overgangsperiode als bedoeld in artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006.
 15. de beoordeling van de criteria inzake de eerlijkheid van handelstransacties en het gevaar voor verwarring bij de consument voor de gevallen van strijdigheid tussen de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding en reeds geregistreerde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen, merken, namen van planten- of dierenrassen, homoniemen of namen van rechtmatig in de handel zijnde bestaande producten,