Betekenis van:
excessief

excessief
Bijvoeglijk naamwoord
 • buitensporig; extreem; excessief; buitensporig; buitensporig; buitensporig
"een excessieve drinker/roker"
"een excessieve hoeveelheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

excessief
Bijvoeglijk naamwoord
 • overdreven

Voorbeeldzinnen

 1. Met betrekking tot de leeftijdsbepaling geldt voor gevallen waarin het in dit aanhangsel beschreven bemonsteringsplan excessief is, het volgende.
 2. Er zij opgemerkt dat de cashflow in 2004 slechts ongeveer 10 % van de totale verkoop in de Gemeenschap uitmaakte, wat niet als excessief kan worden beschouwd.
 3. Teneinde te vermijden dat tot excessief risicogedrag wordt aangezet, moet voor de beloning van die categorieën van medewerkers een bijzondere regeling worden aangenomen.
 4. De verwerking van de gegevens moet rechtmatig, adequaat, ter zake dienend en niet excessief zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden verzameld.
 5. Gelet op het voorgaande komen de Portugese autoriteiten tot de vaststelling dat de financiële compensatie voor de aan RTP opgelegde openbaredienstverplichting niet als excessief of inadequaat moet worden beschouwd.
 6. De lidstaten zien erop toe dat financiële ondernemingen een beloningsbeleid vaststellen, uitvoeren en blijven toepassen dat in overeenstemming is met en bijdraagt aan een gezonde en doeltreffende risicobeheersing en dat niet aanzet tot excessief risicogedrag.
 7. De verantwoordelijkheden voor lesgeven zouden evenwel niet excessief mogen zijn en zouden met name onderzoekers die aan het begin staan van hun loopbaan, niet moeten verhinderen om hun onderzoeksactiviteiten uit te voeren.
 8. Excessief risicogedrag in de sector van de financiële dienstverlening en met name bij banken en beleggingsondernemingen ligt mee aan de basis van de neergang van financiële ondernemingen en van systeemproblemen in de lidstaten en wereldwijd.
 9. De Commissie herinnert er bovendien aan dat de NMBS tot eind 2001 een zodanige financiële structuur had dat haar commerciële ontwikkeling kon worden gefinancierd zonder daardoor die financiële structuur excessief te belasten (verhouding schulden/eigen middelen tussen 0,6 en 0,9 in de periode 1997-2001), wat vanaf 2002 niet meer het geval was.
 10. Het rendement op kapitaal dat investeringen ex ante in NGA-netwerken mogelijk maakte, moet het saldo trekken tussen enerzijds het creëren van doeltreffende investeringsstimuli voor ondernemingen (met een voldoende hoog rendement) en anderzijds het bevorderen van allocatie, duurzame concurrentie en maximale voordelen voor de consument (met een rendement dat niet excessief is).
 11. De steun zal helpen om het eigen vermogen weer op een adequaat, doch niet excessief niveau te brengen, zoals blijkt uit de ratio schuld/eigen vermogen en de ratio kortlopende schulden/vlottend kapitaal in vergelijking met de dezelfde ratio's van de voornaamste concurrenten.