Betekenis van:
geschil

geschil (het ~ | meervoud geschillen)
Zelfstandig naamwoord
 • omstandigheid waarin mensen duidelijk anders over iets denken en niet toe willen geven
"een geschil bijleggen/beslechten/oplossen"
"een juridisch/financieel/militair geschil"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. voorlegging van het geschil aan het Internationaal Gerechtshof.
 2. Aard van het geschil (bv. echtscheiding, hoederecht over een kind, arbeids-, consumenten- of zakelijk geschil):B.2.
 3. Alvorens een geschil wordt voorgelegd aan het Administratieve Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, moet een persoon die het recht heeft om beslechting van dat geschil te verzoeken, verzoeken om beslechting van het geschil door bemiddeling overeenkomstig dit reglement.
 4. Als een geschil aan een ad-hocpanel wordt voorgelegd, beraadslaagt het ad-hocpanel zo spoedig mogelijk met de verdragsluitende partijen bij het geschil met het oog op een vlotte regeling van het geschil.
 5. als het om een geschil tussen meer dan twee verdragsluitende partijen gaat, kiezen de verdragsluitende partijen bij het geschil die dezelfde belangen hebben, gezamenlijk één panellid.
 6. De verdragsluitende partijen bij het geschil stellen de uitvoerend secretaris in kennis van hun voornemen het geschil aan een ad-hocpanel voor te leggen.
 7. De kosten van het ad-hocpanel worden gelijkelijk gedragen door de verdragsluitende partijen bij het geschil.
 8. Waarde van het geschil, indien dit in geld kan worden uitgedrukt.
 9. Het bestaat uit drie leden die gezamenlijk door de bij het geschil betrokken partijen worden benoemd.
 10. de gevolgen van de beslissing van het Hof van Justitie voor het geschil tussen de partijen.”,
 11. Indien een dergelijk geschil voortduurt, zouden de ESA de kwestie moeten kunnen schikken.
 12. Het geschil moet voldoende nauw verbonden zijn met de lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.
 13. vast te stellen onder welke voorwaarden een geschil aan de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit kan worden voorgelegd.
 14. Op verzoek van één van de partijen bij het geschil wordt een verzoeningscommissie opgericht.
 15. Zij stelt haar eigen procedureregels vast, tenzij de partijen bij het geschil dit anders overeenkomen.