Betekenis van:
heroverwegen

heroverwegen
Werkwoord
 • opnieuw overwegen
"een wetsontwerp/vonnis/beslissing heroverwegen"
"heroverwegen of ..."

Hyperoniemen

Hyponiemen

heroverwegen
Werkwoord
 • opnieuw op details bezien
"Deze wetgeving moet duidelijk heroverwogen worden."

Voorbeeldzinnen

 1. In het besluit om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt aangegeven op welke vragen de heroverweging betrekking heeft.
 2. Van het besluit om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt een mededeling opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 3. De verweerder die in de lidstaat van herkomst niet is verschenen, heeft het recht om het bevoegde gerecht van die lidstaat te verzoeken de beslissing te heroverwegen, indien:
 4. tot wijziging van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie, houdende vaststelling van de wijze waarop en de grenzen waarbinnen het Hof van Justitie de beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg kan heroverwegen
 5. Voor wat betreft de O&O-activiteiten konden de Italiaanse autoriteiten aantonen dat het project gericht was op het overdragen van de ontwikkeling van romppanelen van Daewoo aan Aermacchi, en het heroverwegen van het hele project.
 6. Het voorstel van de eerste advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt toegezonden aan de president van het Hof en tegelijkertijd wordt de griffier in kennis gesteld van deze toezending.
 7. Beide communautaire producenten, Kuraray Europe GmbH en Celanese Chemicals Ibérica S.L., argumenteerden dat CCP tijdens het OT in feite invoerde met dumping en verzochten de Commissie haar bevindingen inzake de vaststelling van de dumping voor CCP te heroverwegen.
 8. De handelaar respecteert niet het recht van de consument om een contract te herroepen of het recht om een transactie te heroverwegen tijdens de bedenktijd (mogelijk in bepaalde gevallen).
 9. Aangezien SCCP’s nog niet in deze teksten zijn opgenomen, is het passend de beperking met betrekking tot SCCP’s in het kader van Verordening (EG) nr. 1907/2006 te heroverwegen om de mogelijke goedkeuring van adequate risicobeperkende maatregelen niet te vertragen.
 10. Het besluit om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen wordt betekend aan de partijen en de andere in artikel 62 bis, tweede alinea, van het Statuut bedoelde belanghebbenden.
 11. Wanneer het gaat om een beslissing van het Gerecht op grond van artikel 225, lid 3, EG-Verdrag of artikel 140 A, lid 3, EGA-Verdrag, brengt de griffier het besluit van het Hof om de beslissing van het Gerecht te heroverwegen of niet te heroverwegen onmiddellijk ter kennis van het Gerecht, de nationale rechterlijke instantie, de partijen in de procedure voor de nationale rechterlijke instantie en de andere in artikel 62 bis, tweede alinea, van het Statuut bedoelde belanghebbenden.
 12. mogelijke negatieve belastingprikkels die de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen belemmeren, heroverwegen; kinderopvangfaciliteiten uitbreiden, vooral in het westen van het land, en de aansluiting tussen schooltijd en werktijd verbeteren; de sociale partners aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen om de genderkloof inzake beloning aanzienlijk te verkleinen;
 13. Rectificatie van Besluit 2005/696/EG, Euratom van de Raad van 3 oktober 2005 tot wijziging van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie, houdende vaststelling van de wijze waarop en de grenzen waarbinnen het Hof van Justitie de beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg kan heroverwegen
 14. Nederland heeft in een brief van 4 juni 2009 voorgesteld de beperking met betrekking tot de onder punt 42 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gechloreerde paraffines met een korte keten (SCCP’s) te heroverwegen en daartoe informatie ingediend overeenkomstig artikel 69, lid 5, van die verordening.
 15. Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 62, tweede alinea, van het statuut besluit om een beslissing van het Gerecht van eerste aanleg te heroverwegen, is de procestaal die van de beslissing van het Gerecht waarop de heroverweging betrekking heeft, onverminderd artikel 29, leden 2, onder b) en c), en 3, vierde en vijfde alinea, van dit reglement.”.