Betekenis van:
hoofdafdeling

hoofdafdeling (de ~ | meervoud hoofdafdelingen)
Zelfstandig naamwoord
  • belangrijkste afdeling

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. .3 Het beproeven van een waterdichte hoofdafdeling door deze met water te vullen, is niet verplicht.
  2. De vereniging of organisatie van fokkers moet hebben aangetoond dat er in de hoofdafdeling van het stamboek onvoldoende mannelijke dieren staan ingeschreven die beschikbaar zijn voor het fokken overeenkomstig het fokprogramma.
  3. .1.1 De stabiliteit in onbeschadigde toestand moet in alle voorkomende bedrijfstoestanden toereikend zijn, opdat het schip de eindtoestand kan doorstaan na het lek worden van enige hoofdafdeling waarvan wordt vereist dat de lengte binnen die van de vulbare lengte blijft.
  4. .5 Indien een dwarsscheepse waterdichte hoofdafdeling plaatselijk is onderverdeeld en ten genoegen van de administratie van de vlaggenstaat kan worden aangetoond dat de gehele hoofdafdeling niet volloopt bij beschadiging in de zijde die zich uitstrekt over een lengte van 3,0 m vermeerderd met 3 % van de scheepslengte of 11,0 m of 10 % van de lengte van het schip, afhankelijk van wat het kleinste is, zal naar verhouding een vergroting van de toelaatbare lengte worden toegekend.
  5. In het belang van de bescherming van dierlijke genetische hulpbronnen moeten goedgekeurde organisaties of verenigingen van fokkers in voorkomend geval aanvullende afdelingen van hun stamboeken kunnen opstellen voor mannelijke dieren die niet aan de criteria voldoen om in de hoofdafdeling te worden ingeschreven, maar wel belangrijk zijn voor de instandhouding van het ras.
  6. De voorwaarden waaronder nakomelingen van de in een aanvullende afdeling van het stamboek ingeschreven mannelijke dieren in de hoofdafdeling van het stamboek kunnen worden ingeschreven, moeten worden vastgesteld en minstens even streng zijn als die welke voor de respectieve vrouwelijke dieren gelden.
  7. eigendom zijn van een kapitaalvereniging met geregistreerde zetel in het buitenland, waarin een burger van een EU-lidstaat of een rechtspersoon met zetel in een EU-lidstaat aandelenkapitaal bezit, op voorwaarde dat de eigenaar van het schip zijn woonplaats of hoofdafdeling in een lidstaat heeft (kan worden geregistreerd in het Poolse scheepsregister van het permanente scheepsregister op verzoek van de eigenaar).
  8. De regels voor de inschrijving van bepaalde mannelijke dieren in een aanvullende afdeling van het stamboek en de mogelijke inschrijving van hun nakomelingen in de hoofdafdeling van het stamboek moeten streng genoeg en niet-discriminerend zijn en moeten derhalve ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in Beschikking 90/254/EEG van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van organisaties en verenigingen van fokkers die stamboeken voor raszuivere fokschapen en -geiten bijhouden of instellen [3].