Betekenis van:
inperken

inperken
Werkwoord
  • iets in omvang beperken of binnen vastgestelde grenzen houden
"de kosten/uitgaven inperken"
"de bevoegdheden/macht van iemand/iets inperken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De concurrentie is versplinterd en niet van die aard dat zij de marktmacht van VAI kan inperken.
  2. Voorts moet kortbereikradar voor motorvoertuigen niet de toekomstige ontwikkeling in het gebruik van de 24 GHz-band van toepassingen die beschermd worden door voetnoot 5.340, inperken.
  3. Ten derde zou Huber een doeltreffende concurrentiekracht vormen die zeer waarschijnlijk het gedrag van Omya op de markt van calciumcarbonaten voor papiercoating significant zou inperken.
  4. Wat betreft het Competitive Framework dat sinds 31 maart 2008 van kracht is, hebben de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat de gedragsbeperkingen in het kader van dat Framework Northern Rock afdoende inperken in de wijze waarop zij op de markten in het Verenigd Koninkrijk concurreert.
  5. Een inschrijver kan niet worden verplicht om van een lidstaat een verbintenis te verkrijgen die de vrijheid van die lidstaat zou inperken om in overeenstemming met de desbetreffende internationale of communautaire wetgeving zijn nationale licentiecriteria voor uitvoer, overbrenging of doorvoer toe te passen in de omstandigheden die op het moment van het licentiebesluit gelden.
  6. Wanneer de Commissie overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde procedure van mening is dat een geharmoniseerde norm niet geheel voldoet aan de in bijlage I vermelde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waarop deze norm betrekking heeft, kan de Commissie overeenkomstig lid 3 van dit artikel maatregelen nemen om van de lidstaten te verlangen dat zij het op de markt brengen van machines met technische kenmerken die risico's opleveren wegens leemtes in de norm, verbieden of inperken dan wel dergelijke machines aan bijzondere voorwaarden onderwerpen.
  7. Wanneer de Commissie overeenkomstig de in artikel 11 bedoelde procedure van oordeel is dat een door een lidstaat genomen maatregel gerechtvaardigd is, kan de Commissie overeenkomstig lid 3 van dat artikel maatregelen nemen om van de lidstaten te verlangen dat zij het op de markt brengen van machines met technische kenmerken die risico's opleveren wegens leemtes in de norm, verbieden of inperken dan wel dergelijke machines aan bijzondere voorwaarden onderwerpen.