Betekenis van:
instorting

instorting (de ~ | meervoud instortingen)
Zelfstandig naamwoord
  • het instorten; keer dat men onderuitgaat
"na de instorting van de Sovjet-Unie"
"de instorting van de huizenmarkt"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Op de schil kunnen door instorting van onderliggend vaatweefsel roodbruine, iets verzonken laesies verschijnen.
  2. Door de „massahysterie” die door berichten in de media was veroorzaakt, had BAWAG-PSK geen mogelijkheid gehad om de instorting van de spaardepositoactiviteiten te voorkomen.
  3. De Commissie beklemtoont dat de instorting van de koersen in de sector op zich niet kan worden beschouwd als een buitengewone gebeurtenis in de zin van het Verdrag.
  4. In de hierboven bedoelde gevallen had de vogelgriepcrisis tot een daling van de consumptie van pluimvee en eieren in bepaalde lidstaten geleid, met een instorting van de prijzen tot gevolg.
  5. Verder zij opgemerkt dat de invoering van een belasting van 0,09 euro per liter biodiesel per 1 augustus 2006 niet tot de instorting van de markt heeft geleid, zoals deze partij beweert, hoewel de verkoop van B100 in het laatste kwartaal van het OT, toen deze belasting per 1 januari 2008 steeg tot 0,15 euro per liter, wel sterk terugliep.
  6. falen of incorrecte werking, zoals de instorting van een berg of de breuk van een dam, zou kunnen leiden tot een zwaar ongeval, op basis van een risicobeoordeling waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de huidige of toekomstige omvang, de ligging en de gevolgen voor het milieu van de afvalvoorziening, of
  7. Deze ommekeer was gedeeltelijk toe te schrijven aan de instorting van de vraag en gedeeltelijk aan de invoer met dumping uit de VRC waarbij de prijzen van de bedrijfstak van de Unie sterk werden onderboden, wat leidde tot een forse daling van de productie en bijgevolg tot een stijging van de werkgelegenheid per geproduceerde eenheid glasvezel.
  8. Verder zij opgemerkt dat de invoering van een belasting van 0,09 euro per liter biodiesel per 1 augustus 2006 niet tot de instorting van de markt heeft geleid, zoals deze partij beweert, hoewel de verkoop van B100 in het laatste kwartaal van het OT, toen deze belasting per 1 januari 2008 steeg tot 0,15 euro per liter, wel sterk terugliep.
  9. Aangezien ten tijde van de tenuitvoerlegging van de maatregel het economische voortbestaan van LSH niet op het spel stond, hoeft ook niet de vraag te worden gesteld of de instorting van een grote kredietinstelling zoals LSH in Duitsland tot een algemene crisis in de banksector had kunnen leiden, hetgeen op grond van artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag steunmaatregelen had kunnen rechtvaardigen om een ernstige verstoring van de Duitse economie ongedaan te maken.