Betekenis van:
opdragen

opdragen
Werkwoord
 • bevelen, gelasten
"iemand opdragen informatie te bezorgen"
"de werkster opdragen om een kamer op te ruimen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opdragen
Werkwoord
 • als hulde aanbieden
"een boek aan iemand opdragen"

Hyperoniemen

opdragen
Werkwoord
 • iemand iets te doen geven
"Net als het Kadaster heeft de Topografische Dienst nooit een formele taak opgedragen gekregen om gemeentegrenzen vast te leggenGemeentegrenzen in Nederland: een juridisch, technisch en kadastraal onderzoek"
opdragen
Werkwoord
 • ''iets ~ aan'' als eerbewijs iets wijden aan iemand
"Dit boek dragen wij op aan onze ouders."

Voorbeeldzinnen

 1. De voorzitter kan de secretaris-generaal, voor bepaalde duur, bepaalde taken opdragen.
 2. De voorzitter kan de secretaris-generaal, voor bepaalde duur, bepaalde taken opdragen.
 3. De betrokken dienst kan het onderzoek van deze bewijsmiddelen opdragen aan een van zijn leden.
 4. opdragen dat dergelijke zendingen worden vernietigd of overeenkomstig lid 3 uit de Gemeenschap worden teruggestuurd;
 5. Bovendien kan de Commissie niet opdragen dat de eventueel reeds verleende voordelen door bestaande steun moeten worden teruggevorderd.
 6. De lidstaten kunnen het onderzoeksorgaan opdragen onderzoeken naar andere dan de in artikel 19 bedoelde spoorwegongevallen en –incidenten te verrichten.
 7. De Voorzitter en/of het Bureau kunnen aan een of meer leden van het Bureau algemene of specifieke taken die tot de bevoegdheden van de Voorzitter en/of het Bureau behoren, opdragen.
 8. De Commissie kan overheidstaken en in het bijzonder taken tot uitvoering van de begroting opdragen aan de in artikel 54, lid 2, onder a) en c), van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 genoemde entiteiten.
 9. De bevoegde autoriteiten kunnen de monsternemers opdragen ten behoeve van de bemonstering overeenkomstig het nationale bemonsteringsplan kaas uit te kiezen aan de hand van de geschatte bijdrage aan het marktaandeel.
 10. bepalen dat in het geval dat artikel 33, lid 1, wordt toegepast, de bevoegde instantie de registers zelf kan bijhouden of die taak kan opdragen aan een daartoe gemachtigde dienst of organisatie.
 11. Binnen de Europese Unie kan het voor veiligheid bevoegde Commissielid de directeur van het directoraat Veiligheid van de Commissie te allen tijde opdragen het systeem voor crisisbeheer in werking te stellen.
 12. Wanneer de termijn is verstreken, kan de commissie haar voorzitter opdragen te verzoeken om de aangelegenheid met de behandeling waarvan zij is belast, op de agenda van een van de volgende vergaderingen van het Parlement in te schrijven.
 13. In dit geval kunnen de bevoegde autoriteiten de monsternemers opdragen ten behoeve van de bemonstering overeenkomstig het nationale bemonsteringsplan kaas uit te kiezen aan de hand van de geschatte bijdrage aan het marktaandeel.
 14. Tijdens de overgangsperiode mag het hoofd van de missie het EUPT opdragen het nodige te doen om ervoor te zorgen dat EULEX KOSOVO op de dag waarop het gezag wordt overgedragen, volledig operationeel is.
 15. Het uitvoerend comité staat de Raad van bestuur bij in de voorbereiding van zijn besluiten en voert alle andere taken uit die de Raad van bestuur aan het comité kan opdragen.