Betekenis van:
opmerkzaam

opmerkzaam
Bijvoeglijk naamwoord
 • erg goed naar de omgeving kijkend
"De opmerkzame fietser stapte meteen af om de gevallen vrouw te helpen."
opmerkzaam
Bijvoeglijk naamwoord
 • oplettend; ingespannen bezig; geconcentreerd; attent; oplettend; oplettend
"een opmerkzame blik"
"iemand op iets opmerkzaam maken"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. trends op het gebied van beroepsopleiding opmerkzaam volgen, in het licht van recente stijgingen van opleidingskosten.
 2. Tegelijkertijd wordt de derde opmerkzaam gemaakt op artikel 243 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
 3. Als dit met het oog op de veiligheid noodzakelijk is, moeten deze inrichtingen zijn uitgerust met middelen aan de hand waarvan men kan opmaken of alles goed functioneert en die de bediener opmerkzaam maken op elk defect.
 4. De partijen in de procedure worden voor de in artikel 77 van de basisverordening bedoelde mondelinge behandeling opgeroepen; zij worden in de oproeping opmerkzaam gemaakt op lid 2 van het onderhavige artikel.
 5. Wanneer overeenkomstig artikel 66 van de basisverordening de rasbenaming dient te worden gewijzigd, deelt het Bureau de houder de redenen hiervan mee, stelt het een termijn vast waarbinnen de houder een passend voorstel voor een gewijzigde rasbenaming moet indienen, en maakt het hem erop opmerkzaam dat wanneer hij dit niet doet, het communautaire kwekersrecht overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening vervallen kan worden verklaard.
 6. Het Bureau maakt bij de verstrekking van het dossier de rechterlijke instantie of het openbaar ministerie van de lidstaat opmerkzaam op de beperkingen waaraan de inzage van stukken betreffende aanvragen om communautaire kwekersrechten of verleende communautaire kwekersrechten krachtens artikel 88 van de basisverordening is onderworpen.
 7. In het geval dat het Vertaalbureau overweegt, tegen de uitdrukkelijke wens van de auteur in, toegang tot een document te verstrekken, stelt het de auteur ervan in kennis dat het voornemens is het document na een termijn van tien werkdagen openbaar te maken en maakt het hem opmerkzaam op de beroepsmogelijkheden waarover hij beschikt om zich tegen deze openbaarmaking te verzetten.
 8. Wanneer het Bureau het voorstel voor een gewijzigde rasbenaming niet kan goedkeuren, stelt het de houder hiervan onverwijld in kennis, stelt het andermaal een termijn vast waarbinnen de houder een passend voorstel moet indienen, en maakt het hem erop opmerkzaam dat, wanneer hij dit niet doet, het communautaire kwekersrecht overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening vervallen kan worden verklaard.
 9. In het geval waarin het Agentschap overweegt, tegen de uitdrukkelijke wens van de auteur in, toegang tot een document te verstrekken, stelt hij de auteur ervan in kennis dat hij voornemens is het document na een termijn van tien werkdagen openbaar te maken en maakt hij hem opmerkzaam op de beroepsmogelijkheden waarover hij beschikt om zich tegen deze openbaarmaking te verzetten.
 10. Wanneer de aanvrager een beroep doet op een recht van voorrang bedoeld in artikel 52, lid 2, van de basisverordening voor een aanvraag die niet de vroegste van de overeenkomstig artikel 18, lid 3, eerste streepje, van deze verordening te vermelden aanvragen is, maakt het Bureau hem erop opmerkzaam dat enkel voor de vroegste aanvraag een voorrangsdatum kan worden toegekend.
 11. Wanneer geen voorstel voor een rasbenaming bij de aanvraag van een communautair kwekersrecht is gevoegd of wanneer het Bureau de voorgestelde rasbenaming niet kan goedkeuren, stelt het Bureau de aanvrager hiervan onverwijld in kennis, verzoekt het hem een voorstel respectievelijk een nieuw voorstel in te dienen, en maakt het hem op de gevolgen van een verzuim opmerkzaam.