Betekenis van:
persvrijheid

persvrijheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vrijheid zich te uiten via de pers
"de persvrijheid is in het geding"
"de persvrijheid aan banden leggen/inperken"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid worden geëerbiedigd;
 2. Daarnaast is ook de persvrijheid een sterke garantie tegen elk misbruik van de burgerlijke vrijheden.
 3. Banden met de regering en in hoge mate verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.
 4. Banden met de regering en betrokken bij activiteiten die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ernstig ondermijnen.
 5. Banden met de regering en betrokken bij activiteiten die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ernstig ondermijnen.
 6. In dit verband dient niets in deze richtlijn de lidstaten te beletten om hun grondwettelijke regels inzake persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de media toe te passen.
 7. In dit verband belet niets in deze richtlijn de lidstaten om hun constitutionele regels inzake de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de media toe te passen.
 8. Aanhanger en begunstigde van het regime door nauwe banden met belangrijk regeringslid, betrokken bij activiteiten die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ondermijnen.
 9. Deze richtlijn belet de lidstaten niet hun fundamentele regels en beginselen met betrekking tot de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting toe te passen.
 10. De vrijheid van meningsuiting garanderen, met inbegrip van de persvrijheid, overeenkomstig het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 11. Persvrijheid bevorderen, met name door de goedkeuring van passende wetgeving op het gebied van de gedrukte pers te bespoedigen en de wetgeving op het gebied van de elektronische media te verbeteren, rekening houdend met de EU-normen.
 12. Ondernemingen die audiovisuele en online-informatiediensten verlenen, moeten op het niveau van de lidstaten worden aangemoedigd om iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in deze media en in alle reclameboodschappen, waaronder de nieuwe reclametechnieken, te voorkomen en te bestrijden, onverminderd de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.
 13. de industrie van audiovisuele en online-informatiediensten ertoe aan te zetten om, met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische afstamming, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te voorkomen in alle audiovisuele en online-informatiediensten, en om dit soort discriminatie te bestrijden;
 14. Met het oog op het volledig eerbiedigen van de vrijheid van meningsuiting, de wetgeving inzake vrijheid van meningsuiting, daaronder begrepen de persvrijheid, herzien en uitvoeren overeenkomstig het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
 15. Bij de indiening van haar voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten heeft de Commissie aangetekend dat de weergave van de verschillende seksen in de media en de reclame wezenlijke vragen oproept met betrekking tot de bescherming van de waardigheid van mannen en vrouwen; zij concludeerde echter op grond van andere grondrechten, met name de persvrijheid en het pluralisme van de media, dat die vragen niet in dat voorstel aan de orde gesteld dienden te worden, maar dat deze moeten worden geïnventariseerd.