Betekenis van:
presidentschap

presidentschap (het ~ | meervoud presidentschappen)
Zelfstandig naamwoord
  • tijd dat iem. president is
"het presidentschap van Kennedy duurde maar een kleine drie jaar"

Hyperoniemen

presidentschap (het ~)
Zelfstandig naamwoord
  • ambt van president
"het presidentschap van [Bill Clinton]"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. In alle andere gevallen wordt het presidentschap van de Rekenkamer waargenomen door het lid dat krachtens artikel 5 de hoogste rangorde heeft.
  2. Dezelfde procedure is van toepassing op kandidaten voor het vice-presidentschap en voor de functie van directielid van de Europese Centrale Bank.
  3. In alle andere gevallen wordt het presidentschap van de Rekenkamer waargenomen door het lid dat krachtens artikel 5 de hoogste rangorde heeft.
  4. „Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de president van het Gerecht en van de kamerpresidenten, almede wanneer hun ambten gelijktijdig vacant zijn, wordt het presidentschap waargenomen door een van de andere rechters volgens de in artikel 6 bepaalde rangorde.”;
  5. Wanneer de presidentszetel vacant is, wordt het presidentschap waargenomen door de voormalige president, mits hij nog steeds de hoedanigheid van lid van de Rekenkamer heeft, behalve in geval van onbekwaamheid.
  6. De kieswet betreffende de leden van het presidentschap van Bosnië en Herzegovina en de leden van het Huis van Volkeren wijzigen om deze volledig in overeenstemming te brengen met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de verplichtingen uit hoofde van de Raad van Europa die na de toetreding gelden.
  7. De kieswet voor de leden van het presidentschap en de afgevaardigden van het huis van volkeren van Bosnië en Herzegovina wijzigen om er voor te zorgen dat deze volledig in overeenstemming is met het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de verplichtingen uit hoofde van de Raad van Europa die na de toetreding gelden.