Betekenis van:
ranglijst

ranglijst (de ~ | meervoud ranglijsten)
Zelfstandig naamwoord
 • lijst waarop eenheden in rangorde geplaatst zijn
"op de ranglijst staan"
"Ze staan bovenaan de ranglijst"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De ranglijst wordt besproken door de relevante adviesgroep.
 2. De uitkomst van de panelevaluatiefase is een ranglijst.
 3. De beschikbare middelen waren uitgeput voordat alle in de ranglijst opgenomen projecten konden worden gefinancierd.
 4. Aan de hand van een ranglijst van de verschillende soorten behandelingen moeten specifieke voorschriften voor diergeneeskundige behandelingen worden vastgesteld met gebruiksbeperkingen voor de allopathie.
 5. Bij besluit nr. 4102 van de Giunta regionale van 23 november 1999 is de definitieve ranglijst van de tot en met 14 juli 1999 ontvangen aanvragen gepubliceerd.
 6. De toekenning van financiering van de gereserveerde EMRP-budgetten en van de communautaire bijdrage aan EMRP-projecten volgt de volgorde van de goedgekeurde ranglijst na beoordeling.
 7. Artikel 35 van regionale wet nr. 5/2000 is volgens de bevoegde autoriteiten van toepassing op de 36 projecten/ondernemingen die nog op de ranglijst staan.
 8. Na afloop van de selectieprocedure voor de projecten hebben de bevoegde autoriteiten een ranglijst opgesteld en de potentiële begunstigden in kennis gesteld van de subsidiabiliteit van hun project via bekendmaking van het besluit van de Giunta regionale tot goedkeuring van de ranglijst in het publicatieblad van de regio.
 9. in de eerste plaats zouden op de algemene ranglijst 134 voor financiering in aanmerking komende projecten staan, en niet 150; daarvan zouden er dus nog 36 moeten worden gefinancierd;
 10. Met betrekking tot de in het stadium vóór de inleiding van de procedure verstrekte beschrijving hebben de Italiaanse autoriteiten gepreciseerd dat de ondernemingen na hun inschrijving op de ranglijst verwachtten dat de regio de nodige middelen zou vrijmaken.
 11. Zij worden eveneens bevestigd door de ranglijst van videospelletjesproducenten naar omzet, in 2003 opgesteld door het Europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector, waaruit blijkt dat de eerste vier bedrijven ofwel Japans ofwel Amerikaans zijn.
 12. Dit is echter moeilijk te verenigen met de informatie in de aanvullende (op 30 januari 2001 geregistreerde) gegevens betreffende de algemene definitieve ranglijst (d.w.z. de als subsidiabel aangemerkte aanvragen).
 13. Hieronder volgt een tabel met een indeling van de exploitanten naar activiteit, die door de accountants op basis van de cijfers in het blad Logistique Magazine is opgesteld. Volgens de Franse autoriteiten blijkt daaruit eerst en vooral dat Sernam tussen 1998 en 2002 is opgeschoven van de derde naar de tiende plaats op de ranglijst van Franse koeriersbedrijven en tijdens dezelfde periode van de vijfde naar de zesde plaats op de ranglijst van express sbedrijven.
 14. De bekendmaking van het besluit tot goedkeuring van bovengenoemde ranglijst in het publicatieblad van de regio geldt volgens de Italiaanse autoriteiten (overeenkomstig de wet op de openbaarheid van de besluiten als kennisgeving door de overheid aan de gegadigden van de inwilliging van de financieringsaanvraag voor de ingediende projecten, wat, aldus de genoemde autoriteiten, bij de op de ranglijst vermelde ondernemingen de legitieme verwachting deed ontstaan dat zij steun zouden ontvangen.
 15. Bovendien konden de eventuele begunstigden van de steun, in de wetenschap dat zij hun aanvraag op behoorlijke wijze hadden ingediend en voldeden aan de wettelijke eisen, er redelijkerwijs van uitgaan dat hun aanvragen zouden worden ingewilligd, wat later ook is gebeurd met hun inschrijving op de ranglijst, hoewel ze het toekenningsbesluit nog moesten afwachten.