Betekenis van:
rechtspleging

rechtspleging (de ~ | meervoud rechtsplegingen)
Zelfstandig naamwoord
  • wijze van rechtspraak
"bijzondere/buitengewone rechtspleging"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. evalueren onder welke algemene voorwaarden het wederzijdse vertrouwen, met volledige inachtneming van de onafhankelijkheid van de rechtspleging, kan worden versterkt;
  2. Het beginsel van toegang tot de rechtspleging is van fundamentele betekenis en tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 werd met het oog op betere toegang tot de rechtspleging gevraagd dat de lidstaten alternatieve, buitengerechtelijke procedures in het leven zouden roepen.
  3. Voor de toepassing van dit besluit worden beschouwd als beoefenaars van juridische beroepen onder meer: rechters, leden van het openbaar ministerie, advocaten, procureurs, notarissen, academisch en wetenschappelijk personeel, departementale ambtenaren, gerechtsmedewerkers, gerechtsdeurwaarders, gerechtstolken en leden van andere bij de burgerlijke rechtspleging betrokken beroepsgroepen.
  4. Het Europees aanhoudingsbevel [4] is de eerste concrete juridische ontwikkeling op strafrechtelijk gebied ter uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning waarbij de formele procedures voor uitlevering tussen de lidstaten worden afgeschaft voor personen die na een definitieve veroordeling aan de rechtspleging proberen te ontkomen; het versnelt de uitleveringsprocedures voor personen die ervan verdacht worden een strafbaar feit te hebben begaan.
  5. De doelstelling om te zorgen voor een betere toegang tot de rechtspleging als onderdeel van het beleid van de Europese Unie voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, moet de toegang tot gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsmethoden omvatten.
  6. Op grond van het wederzijdse vertrouwen in de rechtspleging in de lidstaten rechtvaardigt de vaststelling door een gerecht van één lidstaat dat alle voorwaarden voor de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel vervuld zijn, zodat het betalingsbevel in alle andere lidstaten ten uitvoer kan worden gelegd, zonder rechterlijke toetsing in de lidstaat van tenuitvoerlegging aan de juiste toepassing van de procedurele minimumnormen.
  7. Volgens het Haags programma moet het wederzijdse vertrouwen worden versterkt door netwerken van justitiële organisaties en instellingen te ontwikkelen, de opleiding van beoefenaars van juridische beroepen te verbeteren, de uitvoering van het EU-beleid op het justitieel terrein te evalueren met volledige inachtneming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het onderzoek op het gebied van justitiële samenwerking te bevorderen en operationele projecten tussen de lidstaten ter modernisering van de rechtspleging te vergemakkelijken.