Betekenis van:
sekse

sekse (de ~ | meervoud seksen, sekses)
Zelfstandig naamwoord
 • geslacht; sekse; lichamelijke sekse
"de mannelijke/vrouwelijke sekse"
"de andere sekse"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

sekse
Zelfstandig naamwoord
 • geslacht, het man of vrouw zijn

Voorbeeldzinnen

 1. Sommige risicocategorieën kunnen per sekse verschillen.
 2. In sommige gevallen is sekse een, maar niet noodzakelijk de enige, bepalende factor in de beoordeling van het te verzekeren risico.
 3. Voorzover de keuze voor de contractant niet gebaseerd is op de sekse van die persoon, doet deze richtlijn geen afbreuk aan de vrije keuze van een contractant.
 4. De Commissie stelt een beknopt verslag op dat een evaluatie omvat van de praktijken in de lidstaten met betrekking tot artikel 4 inzake het gebruik van sekse als een factor bij de berekening van premies en uitkeringen.
 5. deskundigen die zijn aangesteld voor het stabilisatieproces in het oosten, wat de politiële aspecten alsook de aspecten inzake sekse, mensenrechten, kinderen en gewapende conflicten daarvan betreft, en de correlatie daarvan met het hervormingsproces van de nationale politie.
 6. De betrokken lidstaten stellen de Commissie van hun besluit in kennis, en zorgen ervoor dat nauwkeurige gegevens die relevant zijn voor het gebruik van sekse als een bepalende actuariële factor worden verzameld en bekendgemaakt, en regelmatig worden geactualiseerd.
 7. bijdragen tot het vredesproces in het oosten van de DRC wat de politiële aspecten alsook de aspecten inzake sekse, mensenrechten en kinderen en gewapende conflicten daarvan betreft, en met name tot de correlatie daarvan met het hervormingsproces van de PNC”.
 8. toevoeging van een genderperspectief bij het opbouwen van monitoring- en statistiekcapaciteit door steun voor het uitwerken en verspreiden van naar sekse uitgesplitste gegevens en indicatoren, alsmede gegevens en indicatoren betreffende gendergelijkheid;
 9. bijdragen tot het vredesproces in het oosten van de DRC wat de politiële aspecten alsook de aspecten inzake sekse, mensenrechten en kinderen en gewapende conflicten daarvan betreft, en met name tot de correlatie daarvan met het hervormingsproces van de PNC.”;
 10. Niettegenstaande lid 1, kunnen de lidstaten vóór 21 december 2007 besluiten proportionele verschillen in premies en uitkeringen voor individuele personen toe te staan in de gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling van het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens.
 11. De lidstaten zorgen ervoor dat, in alle nieuwe contracten die na 21 december 2007 worden gesloten, het gebruik van sekse als een factor bij de berekening van premies en uitkeringen in het kader van verzekeringsdiensten en aanverwante financiële diensten niet resulteert in verschillen in de premies en uitkeringen van individuele personen.
 12. Voorts moet de missie de werkzaamheden in verband met de politiële aspecten en de aspecten inzake sekse, mensenrechten en kinderen en gewapende conflicten van het stabilisatieproces in het oosten van de DRC ondersteunen en de verbanden en de harmonisatie van deze inspanningen met het nationale politiehervormingsproces vergemakkelijken.