Betekenis van:
speelruimte

speelruimte (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vrije ruimte om zelf in te vullen; bewegingsruimte; vrijheid in doen en laten; speelruimte mbt. regels, budget etc.; vrije ruimte om zelf in te vullen
"iemand speelruimte geven"
"weinig speelruimte"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wel moeten we zorgen dat we de nodige speelruimte overhouden.
 2. de beheersdoelstellingen, de omvang van het risico dat voortvloeit uit de speelruimte die de beheerder heeft, alsmede eventuele specifieke beperkingen in deze speelruimte.
 3. de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en speelruimte die de Gemeenschapswetgeving biedt;
 4. Wanneer het totale capaciteitsniveau voor beide partijen evenwel krap wordt, zal de speelruimte van EDF waarschijnlijk relatief kleiner worden.
 5. Daaruit concludeert Duitsland dat de nieuwe kmo-definitie geen speelruimte biedt voor een eigen beoordeling of ongeschreven verplichtingen.
 6. De Commissie tekent aan dat de bieder ten aanzien van de hoogte van de prijs geen enkele speelruimte heeft.
 7. de prudentiële voorschriften in het kader van de richtlijn consequent toepassen op alle entiteiten in een bankgroep, onverminderd de keuzemogelijkheden en de speelruimte die de Uniewetgeving biedt;
 8. De toepassing van sommige bepalingen van deze richtlijn dient facultatief te zijn, en die bepalingen dienen de lidstaten een zekere speelruimte te laten.
 9. De bevindingen van het onderzoek die in de overwegingen 22 tot en met 32 zijn uiteengezet, lieten echter geen speelruimte toe.
 10. Nederland benadrukt voorts dat elke lidstaat een zekere speelruimte moet worden gelaten om de milieudoelstellingen van het Protocol van Kyoto te halen.
 11. Hieruit vloeit voort dat de nieuwe onderneming weinig speelruimte zou hebben om over te gaan tot unilaterale prijsverhogingen of om op een andere wijze de mededinging te belemmeren.
 12. De overheid kon ook strategische langetermijnoverwegingen laten meespelen en beschikte als ondernemer over een bepaalde vrijheid van handelen. Binnen die speelruimte had de Commissie niet het recht om de beslissingen van de overheid als ondernemer te toetsen.
 13. daarnaast schommelen de prijzen van ingevoerde onderdelen, de vervoerskosten en de wisselkoersen constant en zijn er andere praktische redenen waarom de communautaire assembleurs een zekere speelruimte moeten aanhouden om niet te riskeren dat zij hun recht op vrijstelling verliezen.
 14. De lidstaten moeten bij de vaststelling van de voorwaarden voor algemene, globale en individuele overdrachtsvergunningen zoveel speelruimte hebben dat zij hun samenwerking in het reeds bestaande kader voor uitvoercontrole kunnen voortzetten.
 15. Het Panel wees erop dat een onderzoeksautoriteit voor de berekening van het voordeel van participatie door de overheid in het aandelenkapitaal en bij de toepassing van de richtsnoeren van artikel 14 van de SCM-overeenkomst over veel speelruimte beschikt [65].