Betekenis van:
stempelen

stempelen
Werkwoord
 • van stempel voorzien
"een paspoort stempelen"
"stempelen in de tram"

Hyperoniemen

stempelen
Werkwoord
 • aanduiden als; werkloosheidsuitkering hebben; kwalificeren

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Gebruik van bepaalde kleurstoffen voor het stempelen van producten
 2. indien het resultaat van de controles volgens a) bevredigend is, het journaal af te stempelen;
 3. Met „stempelfoliën” in de zin van post 3212 worden uitsluitend bedoeld foliën voor het stempelen van bijvoorbeeld boekbanden, lederwaren of hoedbanden, en die bestaan uit:
 4. met uitzondering van voedingsmiddelen waarbij de kleur(en) is/zijn gebruikt voor gezondheids- of andere markeringen op vleesproducten of voor het stempelen of versieren van eierschalen
 5. In het geval dat kleurstoffen worden gebruikt voor het stempelen van eierschalen, is het bepaalde in artikel 2, lid 9, van Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van toepassing.3) Deel B wordt vervangen door:
 6. Personen die voornemens zijn dieren te vervoeren, zijn verplicht een journaal bij te houden overeenkomstig het bepaalde in deze bijlage, en alle bladzijden daarvan af te stempelen en te ondertekenen.
 7. De bevoegde autoriteiten van bestemming, van verzending en, voorzover van toepassing, van doorvoer maken hun schriftelijke toestemming duidelijk door de kennisgevingsdocumenten of de afschriften ervan op passende wijze af te stempelen, te ondertekenen en te dateren.
 8. Onderdanen van derde landen worden voorzover mogelijk op de hoogte gebracht van de verplichting voor de grenswachters om hun reisdocument bij inreis en bij uitreis af te stempelen, ook wanneer de controles in overeenstemming met artikel 8 zijn versoepeld.
 9. Voorts werd vastgesteld dat de Chinese overheid de Chinese kamer van koophandel, metalen, mineralen en chemische importeurs en exporteurs het recht had verleend om contracten af te stempelen en de uitvoerprijzen voor de douaneafhandeling te verifiëren.
 10. machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels
 11. Dit omvat het gebruik van levensmiddelenadditieven in levensmiddelen overeenkomstig Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen [3] en het gebruik van bepaalde levensmiddelenkleurstoffen voor het aanbrengen van het keurmerk op vlees en voor het versieren of stempelen van eieren.
 12. Alleen levensmiddelenkleurstoffen die in bijlage II bij deze verordening zijn opgenomen, mogen worden gebruikt voor het aanbrengen van het keurmerk overeenkomstig Richtlijn 91/497/EEG van de Raad van 29 juli 1991 tot wijziging en codificatie van Richtlijn 64/433/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees ten einde deze uit te breiden tot de productie en het in de handel brengen van vers vlees [30] en andere verplichte merktekens op vleesproducten, voor het versieren van eierschalen of voor het stempelen van eierschalen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong [31].Artikel 18