Betekenis van:
stipuleren

stipuleren
Werkwoord
  • voorschrijven, stellen
"stipuleren dat [er een persoonlijk belang moet zijn]"
"stipuleren dat [de kiezer altijd gelijk heeft]"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Internationale standaarden voor jaarrekeningen kunnen eveneens waardering van bepaalde financiële instrumenten tegen hun reële waarde in het economische verkeer stipuleren.
  2. de betrokken nationale bestuursrechtelijke bepalingen stipuleren geen onvoorwaardelijk recht voor de uitgevende MFI om terugkoop van haar aandelen af te wijzen,
  3. De RTGS-voorschriften stipuleren op welke gronden en volgens welke procedure een deelnemer uit een nationaal RTGS-systeem kan worden verwijderd.
  4. De financieringsbesluiten, alsmede alle contracten en uitvoeringsinstrumenten in verband met die besluiten, stipuleren uitdrukkelijk dat de Rekenkamer en het OLAF indien nodig bij de begunstigden van middelen van het Bureau en bij de tussenpersonen die deze middelen verdelen, tot controle ter plaatse kunnen overgaan.
  5. De RTGS-voorschriften stipuleren ook dat door de aanvragers een juridisch advies, dat is gebaseerd op het geharmoniseerd referentiekader voor juridische adviezen van het Eurosysteem, ter beoordeling aan de desbetreffende NCB wordt voorgelegd, als bepaald en gespecificeerd door de Raad van bestuur van de ECB.
  6. Verordening (EG) nr. 25/2009 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2008 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2008/32) [4] en Verordening (EG) nr. 63/2002 van de Europese Centrale Bank van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen (ECB/2001/18) [5] stipuleren de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank (ECB) waaraan informatieplichtigen moeten voldoen.