Betekenis van:
suggestie

suggestie (de ~ | meervoud suggesties)
Zelfstandig naamwoord
 • van buitenaf opgeroepen voorstelling of denkbeeld
"de suggestie wekken"

Hyperoniemen

suggestie (de ~ | meervoud suggesties)
Zelfstandig naamwoord
 • idee dat je voorlegt; uitgeschreven idee; voorstel; voorstel
"de suggestie dat het haar schuld is geweest"
"een suggestie aan [iemand]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

suggestie
Zelfstandig naamwoord
 • hetgeen dat voorgesteld wordt

Voorbeeldzinnen

 1. Er zijn geen specifieke bewijzen aangevoerd voor deze suggestie.
 2. Zonder de minste indicatie in dat opzicht kan de Griekse suggestie dat de kwijtscheldingen van belasting vanuit zakelijk oogpunt zinvol waren, onmogelijk worden aanvaard.
 3. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk tekenen aan dat BNFL de interne documenten al heeft meegedeeld die de Commissie, volgens Greenpeace's suggestie, zou moeten opvragen.
 4. Deze suggestie is gebaseerd op de vaststelling dat wanneer een product aan de 230V-specificaties voldoet, het automatische ook voldoet aan de normen bij lagere voltages;
 5. De suggestie van Drax om de kerncentrales in de zomer te sluiten, is economisch twijfelachtig en kan op het gebied van nucleaire veiligheid of leveringszekerheid ook problemen veroorzaken.
 6. Wat betreft de suggestie van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van het in het besluit tot inleiding van de procedure genoemde steunbedrag, tekent de Commissie aan dat die verklaringen ten dele zijn gebaseerd op de steunmaatregelen uit het initiële herstructureringsplan.
 7. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk merken voorts op dat in de richtsnoeren geen vorm van financiële compensatie wordt geëist van het type dat Intergen, volgens haar eigen suggestie, zou moeten ontvangen.
 8. Geregistreerde benamingen worden beschermd tegen alle praktijken die de consument kunnen misleiden, waaronder praktijken die de suggestie wekken dat het landbouwproduct of het levensmiddel een door de Gemeenschap erkende gegarandeerde traditionele specialiteit is.
 9. De suggestie om gebruik te maken van de gemiddelde winstmarges van de niet-geïntegreerde producenten was evenwel niet mogelijk omdat geen van die producenten in het OT winst maakte op zijn binnenlandse verkoop.
 10. De Commissie kan de suggestie van het Verenigd Koninkrijk dat een belastingjurisdictie die niet de gehele lidstaat omvat, geen ander belastingtarief zou kunnen vaststellen dan het tarief dat in de andere belastingjurisdictie in die staat geldt, niet aanvaarden.
 11. roept zijn suggestie in zijn genoemde resolutie in herinnering, dat de interinstitutionele werkgroep zich richt op, onder andere, de behoefte aan een standaardbenadering voor de presentatie van de activiteiten van de agentschappen gedurende het betreffende begrotingsjaar;
 12. Wat betreft de suggestie dat een belasting op arbeid die geen regressief element bevat, in tijden van conjuncturele marktschommelingen zou kunnen leiden tot massaontslagen en instabiliteit, wil de Commissie slechts opmerken dat dit inherent is aan een dergelijk stelsel.
 13. Wat het steunbedrag betreft, het Verenigd Koninkrijk is het niet eens met de suggestie van de Commissie dat dit kan worden bepaald door de marktwaarde van de activa van AssetCo op hun boekwaarde in mindering te brengen.
 14. De Commissie wijst de suggestie van de hand dat zij de initiële werkzaamheden in aanmerking zou moeten nemen krachtens de de-minimisregel en ze daardoor buiten de werkingssfeer van de richtsnoeren zou moeten plaatsen.
 15. De suggestie dat de hervorming Gibraltarese ondernemingen bevoordeelt ten opzichte van Britse, is onjuist en duidt op een verkeerd begrip van het concept regionale specificiteit, van de constitutionele status van Gibraltar en van Gibraltars status in het kader van het EG-Verdrag.