Betekenis van:
temperen

temperen
Werkwoord
 • verminderen
"het enthousiasme temperen"
"de vreugde temperen"

Synoniemen

Hyperoniemen

temperen
Werkwoord
 • minder krachtig maken
"Hij temperde het vuur door de klep van de schoorsteen wat dichter te doen."
temperen
Werkwoord
 • een gestolde massa in een matig heet vuur nagloeien
"Door het pasgeblazen glas nog wat te temperen worden de inwendige spanningen verminderd."
temperen
Werkwoord
 • ''overdrachtelijk'': minder hevig maken
"Beide partijen hebben hun uitspraken wat getemperd en er is duidelijk sprake van een politieke toenadering."

Voorbeeldzinnen

 1. metalen warmtebehandelingsovens voor het temperen van metalen;
 2. De stijgende schuldenlast per huishouden en onzekere omgevingsfactoren zullen wellicht ook de particuliere consumptie temperen.
 3. In de productie ondergaan ze dezelfde processen, zoals voorbereiding van de grondstof, mengen, temperen, spuitgieten, drogen, afwerken en aanblazen.
 4. Een passende overgangsperiode zal het schokeffect van een dergelijke kostenstijging temperen en de ondernemingen de tijd geven om zich aan een nieuwe economische context aan te passen.
 5. De tenuitvoerlegging van deze wet zou de verwachte stijging van de pensioenuitgaven als percentage van het bbp de komende decennia moeten temperen tot minder dan het gemiddelde voor het eurogebied, en zou de toename van de overheidsuitgaven voor pensioenen in de periode 2010-2060 tot minder dan 2,5 % van het bbp moeten beperken;
 6. Indien de ligruimte uit individuele, aan één kant open boxen bestaan, mag zij een kleinere oppervlakte beslaan; het totale aantal boxen dient wel 5 % groter te zijn dan het aantal dieren teneinde de concurrentie te temperen en ervoor te zorgen dat alle dieren tegelijk kunnen liggen.
 7. Het doorvoeren van de nodige hervormingen om het effect van de vergrijzing op de begroting aanzienlijk te temperen via een door middel van een proces van collegiale toetsing binnen het Comité voor de economische politiek te valideren hervorming van de gezondheidszorg en het pensioenstelsel, en vooral het goedkeuren van een herziening van de parameters van het pensioenstelsel moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel ondanks de vergrijzing betaalbaar blijft; daartoe dient de hervorming onder meer een geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van zowel mannen als vrouwen, alsook een wijziging van de formule voor de berekening van de pensioenuitkering te omvatten om beter recht te doen aan de over de gehele beroepsloopbaan betaalde bijdragen, om een rechtvaardiger lastenverdeling tussen de generaties te bewerkstelligen, en om het stelsel van bijzondere bijslagen voor lage pensioenen te stroomlijnen;