Betekenis van:
waarheidsgetrouw

waarheidsgetrouw
Bijvoeglijk naamwoord
 • werkelijkheidsgetrouw; met een hoog waarheidsgehalte; naar waarheid
"een waarheidsgetrouw(e) beeld/verslag/afschrift/kopie"
"iets waarheidsgetrouw weergeven"

Synoniemen

waarheidsgetrouw
Bijvoeglijk naamwoord
 • in overeenstemming met de waarheid of de werkelijkheid
"een waarheidsgetrouw(e) beeld/verslag/afschrift/kopie"
"iets waarheidsgetrouw weergeven"

Synoniemen

waarheidsgetrouw
Bijvoeglijk naamwoord
 • met de waarheid in overeenstemming
"Dat was een waarheidsgetrouwe afbeelding."

Voorbeeldzinnen

 1. De rekeningen zijn regelmatig, waarheidsgetrouw en volledig.
 2. Een verklaring dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is.
 3. De rekeningen moeten regelmatig, waarheidsgetrouw en volledig zijn, alsook een getrouw beeld geven van:
 4. Ik bevestig dat de bovengemelde gegevens, naar mijn weten, volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn.
 5. Ik bevestig op erewoord dat de bovenstaande inlichtingen volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn.
 6. wanneer wordt betwijfeld of de eerder verkregen cliëntidentificatiegegevens waarheidsgetrouw of adequaat zijn.
 7. heeft bevestigd dat alle door hem verstrekte informatie naar beste weten waarheidsgetrouw is.
 8. Ik bevestig dat de bovenstaande inlichtingen naar mijn weten volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn.
 9. Ik garandeer dat de bovengemelde gegevens, naar mijn weten, volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn.
 10. Bevestiging door de vlaggenstaat: Ik bevestig dat de bovenstaande inlichtingen naar mijn weten volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn.
 11. de overgelegde rekeningen naar mijn beste weten een waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig beeld geven van de uitgaven en ontvangsten in het bovengenoemde begrotingsjaar.
 12. stellen de lidstaten wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen op waarbij certificerings-, goedkeurings- en controleprocedures worden ingesteld die moeten waarborgen dat de betrokken informatie waarheidsgetrouw is;
 13. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring, naar het model in bijlage II, dat de ingediende rekeningen juist en waarheidsgetrouw zijn.
 14. of de staten van de uitgaven en van de interventieverrichtingen een materieel waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig beeld geven van de aan het ELGF en het ELFPO in rekening gebrachte verrichtingen;
 15. In het verzoek verklaart de eiser dat de verstrekte inlichtingen naar zijn weten waarheidsgetrouw zijn, en erkent hij dat het opzettelijk afleggen van een valse verklaring aanleiding kan geven tot passende sancties naar het recht van de lidstaat van oorsprong.