Betekenis van:
wegwerken

wegwerken
Werkwoord
 • wegzenden, laten weggaan uit zijn tegenwoordigheid
"achterstand wegwerken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wegwerken van de achterstand van alle rechtbanken.
 2. Wegwerken van de achterstand bij de behandeling van rechtszaken.
 3. Wegwerken van de betalingsachterstanden met betrekking tot belastingen en sociale-zekerheidsbijdragen.
 4. De lidstaten moeten eventuele zwakke punten die door deze controles aan het licht worden gebracht, wegwerken.
 5. Uitsluitend het wegwerken van stimulansen voor verticaal geïntegreerde bedrijven om hun concurrenten met betrekking tot nettoegang en netinvesteringen te discrimineren, kan een effectieve ontvlechting waarborgen.
 6. Zij moeten een betere rechtszekerheid voor de energiemarkt in de Gemeenschap waarborgen en op die manier bijdragen tot het wegwerken van belemmeringen voor nieuwe investeringen.
 7. Staaflijst van hout, voor meubelen, voor lijsten, voor binnenhuisversiering, voor het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en voor dergelijke doeleinden
 8. Sneller wegwerken van voorraden chemische wapens en inrichtingen voor de productie van chemische wapens die vallen onder de verificatiemaatregelen van het verdrag.
 9. Het toegangsverbod wordt onmiddellijk van kracht nadat het schip de haven heeft verlaten na het wegwerken van de tekortkomingen op grond waarvan het werd aangehouden.
 10. Onverminderd de mogelijkheid voor de lidstaten om te besluiten bijproducten verplicht te laten wegwerken door middel van distillatie, moeten alle natuurlijke of rechtspersonen of groepen personen die bijproducten in voorraad hebben, deze wegwerken onder voorwaarden die de Commissie volgens de in artikel 195, lid 4, bedoelde procedure vaststelt.
 11. Accijns- en BTW-regelingen verder aanpassen aan de EU-praktijk, meer bepaald wat betreft de toegepaste tarieven, de reikwijdte van vrijstellingen, de belastingstructuur en het wegwerken van belastingmaatregelen die tot ongelijke behandeling aanleiding kunnen geven.
 12. Daarvoor moest een aparte onderneming worden opgericht omdat de „lopende herstructurering van de activa en financiën van TB […] een beletsel vormen voor financiële stabilisatie, het wegwerken van betalingsachterstanden en het verkrijgen van leningen die toegang bieden tot goedkopere financieringsbronnen” [30].
 13. Bij artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 60/2004 is de uiterste datum voor het wegwerken van de aldus bepaalde overtollige hoeveelheden vastgesteld op 30 november 2005.
 14. de vooruitgang die geboekt is bij het beoordelen en verbeteren van de administratieve procedures voor het wegwerken van regelgevende en niet-regelgevende hinderpalen voor de ontwikkeling van energie uit hernieuwbare energiebronnen;
 15. houdende vaststelling van overtollige voorraden landbouwproducten, met uitzondering van suiker, en de financiële consequenties van het wegwerken daarvan, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije