Vertaling van attention

Inhoud:

Engels
Nederlands
attention {zn.}
vriendelijke daad [v]
vriendelijk woord
attentie  [v]
attention, acuity, advertence, advertency, heed {zn.}
aandacht  [v]
oplettendheid [v]
attentie  [v]
acht [v]
Your garden needs some attention.
Je tuin heeft wat aandacht nodig.
No attention was paid to his warning.
Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.
aid, attention, care, tending {zn.}
hulpverlening
aid, attention, care, tending {zn.}
zorg [m] (de ~)
Take care.
Zorg goed voor jezelf.
I keep old books with care.
Ik bewaar oude boeken met zorg.
aid, attention, care, tending {zn.}
verpleging [v] (de ~)
ziekenverpleging

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Your garden needs some attention.

Je tuin heeft wat aandacht nodig.

We must pay attention to traffic signals.

We moeten op het stoplicht letten.

No attention was paid to his warning.

Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.

Don't pay any attention to what your father says.

Schenk geen aandacht aan wat je vader zegt.

You should pay more attention to what you say.

Jullie moeten beter opletten wat jullie zeggen.

Don't pay any attention to what he says.

Let maar niet op wat hij zegt.

By lack of attention, she hit the post with her car.

Door onoplettendheid botste ze met haar auto tegen de paal.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan attention

acuity - advertence - advertency - heed - aid - care - tendingaid - activity - nursing