Vertaling van careful

Inhoud:

Engels
Nederlands
careful, tender, considerate {bn.}
zorgvuldig 
zorgzaam
careful, cautious, prudent, wary {bn.}
voorzichtig
careful, vigilant, watchful {bn.}
waaks
waakzaam
careful, cautious, prudent, wary {bn.}
behoedzaam
voorzichtig
careful {bn.}
zorgvuldig 
zorgzaam
attentive, alert, careful, expectant, heedful, mindful, observant, perceptive {bn.}
aandachtig 
oplettend
alert
thoughtful, careful, precautionary, provident {bn.}
bedachtzaam 
voorzichtig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Careful!

Voorzichtig!

Be careful not to fall.

Pas op dat ge niet valt!

Be careful what you say!

Wees voorzichtig met wat je zegt!

You should be more careful.

U zou beter wat voorzichtiger zijn.

Tom is a very careful driver.

Tom is een heel voorzichtige rijder.

Be careful not to catch a cold.

Let op dat ge niet verkouden wordt.

Be careful what you wish for.

Wees voorzichtig met wat je wenst.

We must be careful of our health.

We moeten op onze gezondheid letten.

In future, be more careful with your money.

Pas in het vervolg beter op je geld.

From now on, be more careful with your money.

Ga van nu af aan voorzichtiger met je geld om.

Be careful what you say, Andrea; the walls have ears.

Wees voorzichtig met wat je zegt, Andrea: de muren hebben oren.

You cannot be too careful when you drive a car.

Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.

You must be careful of the traffic when you cross the street.

Je moet oppassen voor het verkeer als je de straat oversteekt.