Vertaling van necessary

Inhoud:

Engels
Nederlands
necessary, needful {bn.}
nodig
benodigd
necessary, required, requisite {bn.}
nodig
benodigd
van node
necessary, needful, required {bn.}
nodig
benodigd
noodzakelijk
essential, necessary, necessity, requirement, requisite {zn.}
levensbehoefte [v] (de ~)
essential, necessary, necessity, requirement, requisite {zn.}
vereiste [v] (de/het ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It is necessary.

Dat is nodig.

If necessary, I will come soon.

Als het nodig is, kom ik snel.

Please hand in the necessary papers.

Kunt u de benodigde papieren inleveren?

It is necessary to lose weight.

Het is noodzakelijk om af te vallen.

Sleep is necessary for good health.

Slaap is nodig voor een goede gezondheid.

It is necessary for you to go there immediately.

Ga zeker onmiddellijk naar daar.

It is necessary that you go there at once.

Je moet er onmiddellijk naartoe gaan.

Perseverance is, among other things, necessary for success.

Doorzettingsvermogen is, onder andere, noodzakelijk voor succes.

From this you can conclude that feminism is still necessary.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het feminisme nog steeds nodig is.

It is necessary that everybody observe these rules.

Het is noodzakelijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Wisdom is necessary to understand wisdom: music does not exist to a deaf audience.

Wijsheid is nodig om wijsheid te verstaan: muziek bestaat niet voor een doof publiek.

Putin said that it’s necessary to ‘soak’ the terrorists ‘in the john’.

Putin zei dat terroristen "in de plee in de week gezet" moeten worden.

If necessary, I have no objection to paying a special fee.

Indien nodig heb ik geen bezwaar tegen het betalen van een bepaald bedrag.

It's necessary to be three to enjoy a good story: One to tell it right, one to relish it and one to not understand it. Because the pleasure of the first two is doubled by the lack of understanding of the third.

Het is noodzakelijk om met drie te zijn om een goed verhaal te waarderen: één om het goed te vertellen, één om ervan te genieten en één om er niets van te begrijpen. Omdat het plezier van de twee eersten verdubbeld wordt door het onbegrip van de derde.


Gerelateerd aan necessary

needful - required - requisite - essential - necessity - requirementprerequisite - condition