Vertaling van sty

Inhoud:

Engels
Nederlands
sty {zn.}
strontje [o]
sty {zn.}
zwijnekot
zwijnehok
zwijnestal
varkenskot
varkenshok
kot 
pen, sty {zn.}
hok 
stable, stall, sty, outbuilding, outhouse, shed {zn.}
stal [m]
The stable is right behind the farm house.
De stal is net achter de boerderij.
He who seeks a flawless horse or flawless wife, may rest assured that even if his work he did forsake, nor bed nor stable would he ever fill.
Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.
eye infection, hordeolum, sty, stye {zn.}
hagelkorrel
eye infection, hordeolum, sty, stye {zn.}
gierstkorrel
eye infection, hordeolum, sty, stye {zn.}
strontje [o] (het ~)
pigpen, pigsty, sty {zn.}
gerstekorrel

Gerelateerd aan sty

pen - stable - stall - outbuilding - outhouse - shed - eye infection - hordeolum - stye - pigpen - pigstygrain - granule - abscess - structure