Vertaling van drift

Inhoud:

Nederlands
Engels
drift [v], groep, hoop, kudde, schare, school, set, stel, troep, zwerm, vlucht {zn.}
flock 
flight 
team 
group 
drove 
shoal 
suite
cluster
pack
set 
herd
heap 
collection 
bevy
Er is een zwart schaap in elke kudde.
There's a black sheep in every flock.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
These clouds look like a flock of white sheep.
drift [v] {zn.}
drift 
kudde, roedel, drift {zn.}
flock 
drove 
herd
drift [m] (de ~) {zn.}
desire
driftigheid, opvliegendheid, drift [m] (de ~) {zn.}
surliness
temper
snappishness
pettishness
peevishness
irritability
biliousness


Gerelateerd aan drift

groep - hoop - kudde - schare - school - set - stel - troep - zwerm - vlucht - roedel - driftigheid - opvliegendheidbegeerte - neiging - woede