Vertaling van set

Inhoud:

Nederlands
Engels
drift [v], groep, hoop, kudde, schare, school, set, stel, troep, zwerm, vlucht {zn.}
flock 
flight 
team 
group 
drove 
shoal 
suite
cluster
pack
set 
herd
heap 
collection 
bevy
Er is een zwart schaap in elke kudde.
There's a black sheep in every flock.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
These clouds look like a flock of white sheep.
set [m] (de ~) {zn.}
stage set
set
complet [o], stelletje [o], set, stel {zn.}
complement 
set 
suit 
outfit
serie [v], reeks, ris, rist, set {zn.}
string 
set 
sequence 
series 
set [m] (de ~) {zn.}
set
set [m] (de ~) {zn.}
set


Gerelateerd aan set

drift - groep - hoop - kudde - schare - school - stel - troep - zwerm - vlucht - complet - stelletje - serie - reeks - risterrein - groep