Betekenis van:
afschrijven

afschrijven
Werkwoord
 • boekwaarde verlagen
"de auto in drie jaar afschrijven"

Hyperoniemen

afschrijven
Werkwoord
 • schriftelijk afzeggen
"een bijeenkomst afschrijven"

Hyperoniemen

Hyponiemen

afschrijven
Werkwoord
 • van een saldo afhalen; correct boeken
"afschrijven van"

Synoniemen

Hyperoniemen

afschrijven
Werkwoord
 • het schrijven voltooien
"een brief afschrijven"

Hyperoniemen

afschrijven
Werkwoord
 • lijnen op een werkstuk aanbrengen, waarlangs bewerkingen moeten worden gedaan
"De timmerman had enige moeite met het afschrijven van het ingewikkelde werkstuk.}} "
afschrijven
Werkwoord
 • zich schrijvend ontdoen van

Hyperoniemen

afschrijven
Werkwoord
 • afpennen

Hyperoniemen

afschrijven
Werkwoord
 • tevoren voor zich bedingen

Synoniemen

Hyperoniemen

afschrijven
Werkwoord
 • een afschrift maken, met de hand kopiëren
afschrijven
Werkwoord
 • de veroudering van een bezit in termijnen in de boeken verwerken

Voorbeeldzinnen

 1. afschrijven”: uit circulatie genomen eurobankbiljetten uit de balanspost „bankbiljetten in omloop” verwijderen.”.
 2. In het verkoopscenario zouden de publiekrechtelijke schuldeisers in totaal 195 miljoen PLN aan schulden aan de overheid moeten afschrijven.
 3. Voor de exploitatie van een waterkrachtcentrale is in Italië een concessie vereist, waarvan de looptijd zodanig is dat de onderneming de investering kan afschrijven.
 4. Bovendien is toestemming van de plaatselijke autoriteiten vereist voor de erkenning van gebouwen als vaste activa en om te kunnen beginnen met het afschrijven van de grondgebruiksrechten.
 5. Ten slotte mogen zij ook willekeurig afschrijven op afschrijfbare nieuwe vaste activa die worden verworven in de eerste drie jaar na inschrijving in het register van coöperaties.
 6. Indien u met een kredietkaart wenst te betalen of het gerecht machtigt om de gerechtskosten van uw rekening te laten afschrijven, moet u in bijlage I bij dit formulier de benodigde kredietkaart-/bankgegevens invullen.
 7. In artikel 18 bis, lid 2, van wet nr. 91/1981, zoals gewijzigd bij wet nr. 27/2003, wordt bepaald: „ondernemingen die de in lid 1 vastgelegde mogelijkheid kiezen, moeten, voor civielrechtelijke en belastingdoeleinden, de waardevermindering in tien gelijke jaarlijkse bedragen afschrijven”.
 8. Acht banken weigerden nieuwe leningen te verstrekken, met als gevolg dat zij ongeveer eenderde van hun leningen ruilden tegen aandelen en de rest afschreven als verlies. De overige banken waren tegen de saneringsmaatregelen en zouden de liquidatiewaarde van hun leningen krijgen en de rest afschrijven als verlies.
 9. Aangezien deze rente voortvloeit uit de hoofdvorderingen die op grond van hoofdstuk 5a geherstructureerd zijn (zie tabel 1), is de Commissie van mening dat het afschrijven van die rente voor het volledige bedrag [47] als staatssteun aangemerkt dient te worden en onder het toepassingsgebied van de onderhavige beschikking valt.
 10. Aanhangsel 1 Hier moet u de gegevens van uw kredietkaart of bankrekening invullen indien u de gerechtskosten met een kredietkaart wil betalen of het gerecht machtigt om de gerechtskosten van uw bankrekening te laten afschrijven. Opgelet: wellicht zijn niet alle in dit veld genoemde betaalwijzen mogelijk bij het gerecht waarbij u dit verzoek indient.
 11. Volgens de Poolse autoriteiten wenste de onderneming gebruik te maken van de kans die werd geboden door de wijzigingen in de wet van 30 oktober 2002 met betrekking tot staatssteun aan ondernemingen met bijzondere betekenis voor de arbeidsmarkt, die voorzagen in ruimere mogelijkheden voor het afschrijven van publiekrechtelijke verplichtingen (hoofdstuk 5a), maar die de onderneming ook aanvullende eisen oplegden, zoals het aanwijzen van vermogensbestanddelen die in aanmerking komen voor een overdracht naar een onafhankelijke marktdeelnemer.