Betekenis van:
belonen

belonen
Werkwoord
 • een stoffelijke vergelding voor diensten of verdiensten geven aan
"iemand rijkelijk belonen"
"de eerlijke vinder belonen (met iets)"

Synoniemen

Hyperoniemen

belonen
Werkwoord
 • een prestatie of goede daad met geld of anderszins erkennen
"Zijn werk werd goed beloond."

Voorbeeldzinnen

 1. contracten die zijn bedoeld om individuele werknemers te belonen voor de diensten die zij aan de entiteit hebben verleend;
 2. De bevorderingsraad kan aan de directeur één van de volgende maatregelen voorstellen om personeelsleden te belonen wier prestaties als bijzonder goed worden beschouwd:
 3. De Commissie heeft besloten voor deze exporteur geen individueel recht vast te stellen om een gebrek aan medewerking niet te belonen.
 4. Het gaat om het saldo dat voor de eenheid beschikbaar is om de verschaffers van eigen middelen en leningen te belonen, belasting te betalen en uiteindelijk alle of een gedeelte van de investeringen te financieren.
 5. Om UCB voor deze verlenging van de duur te belonen, acht de Commissie het passend om UCB een vermindering van het basisbedrag met 25,8 % toe te staan wegens verzachtende omstandigheden.
 6. Het is belangrijk de kwaliteit van het programma wat de doelstellingen en de criteria van de actie en in het bijzonder de Europese toegevoegde waarde betreft, te belonen door een geldelijke prijs toe te kennen.
 7. 3 % van de kredieten van de structuurfondsen die aan de lidstaten worden toegewezen voor de doelstellingen „Convergentie” en „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”, kan worden opgenomen in een nationale reserve die dient om prestaties te belonen.
 8. Daarbij valt te denken aan de invoering van belastingregelingen die succes belonen, vermindering van de indirecte arbeidskosten en vermindering van administratieve lasten voor starters, met name door verlening van de relevante ondersteunende diensten voor ondernemingen, in het bijzonder voor jonge ondernemers, en de instelling van één-loketprocedures.
 9. Het moet mogelijk zijn om de financiële Gemeenschapsbijdrage die gebaseerd is op het aantal tonkilometers dat van het wegvervoer wordt overgeheveld naar de korte vaart, het spoorvervoer of de binnenvaart, of op het aantal tonkilometers of voertuigkilometers van vrachtvervoer over de weg dat wordt vermeden, aan te passen, teneinde zeer kwalitatieve projecten of projecten die een werkelijk milieuvoordeel opleveren, te kunnen belonen.
 10. De doelstelling van het beleid is het voortbrengen en exploiteren van kennis te bevorderen, het tot stand brengen van een billijke verdeling van de desbetreffende rechten, het belonen van innovatie en het tot stand brengen van brede deelname van private en publieke entiteiten die ingaan op uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, behoudens de ondertekening van een subsidieovereenkomst met de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky.
 11. De doelstelling van het beleid inzake de intellectuele-eigendomsrechten als omschreven in dit artikel is het voortbrengen en exploiteren van kennis te bevorderen, een billijke verdeling van de desbetreffende rechten te bewerkstelligen, innovatie te belonen en een brede deelname van private en publieke entiteiten in projecten te bereiken.
 12. IFRIC 13 maakt een einde aan de momenteel in de praktijk bestaande inconsistenties op het gebied van de administratieve verwerking van gratis of met korting aangeboden producten of diensten die worden verkocht in het kader van loyaliteitsprogramma's. Ondernemingen gebruiken dergelijke programma's om hun klanten te belonen door hun bij de verkoop van een product of een dienst spaarpunten, airmiles of andere punten toe te kennen.
 13. De oprichting en de groei van ondernemingen kan ook worden aangemoedigd door betere toegang tot financiering en door sterkere economische prikkels, zoals de invoering van belastingregelingen die succes belonen, vermindering van de indirecte arbeidskosten en vermindering van de administratieve lasten voor starters, met name door verlening van de relevante ondersteunende diensten voor ondernemingen, in het bijzonder voor jonge ondernemers, bv. door één-loketprocedures in te stellen en nationale ondersteuningsnetwerken voor ondernemingen te stimuleren.
 14. Het doel van het intellectuele-eigendomsbeleid van de gemeenschappelijke onderneming IMI is het bevorderen van het voortbrengen, openbaar maken en exploiteren van kennis, het tot stand brengen van een billijke toewijzing van rechten, het belonen van innovatie en het tot stand brengen van een brede deelname van particuliere en publieke entiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot deelnemende onderzoeksgebaseerde farmaceutische bedrijven die lid zijn van EFPIA, academische groepen en kleine en middelgrote ondernemingen) aan projecten.