Betekenis van:
honoreren

honoreren
Werkwoord
 • een stoffelijke vergelding voor diensten of verdiensten geven aan
"een verzoek honoreren"

Synoniemen

Hyperoniemen

honoreren
Werkwoord
 • beschouwen als echt, wettig

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

honoreren
Werkwoord
 • herkennen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

honoreren
Werkwoord
 • toegeven; onderkennen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De aangezochte autoriteit kan het verzoek niet honoreren om de volgende reden:
 2. de verplichting om aanspraken te honoreren rust op het fonds, ongeacht of de verplichtingen om bij te dragen tot de financiering werden nagekomen.
 3. Indien de middelen van het Fonds ten gevolge van het honoreren van garanties wegens een of meer aanzienlijke wanbetalingen dalen tot minder dan 80 % van het streefbedrag, stelt de Commissie de begrotingsautoriteit daarvan in kennis.
 4. Alle bedragen, voortvloeiende uit het honoreren van garanties in de jaren voorafgaande aan het jaar „n-1”, die nog niet geheel volgens het afvlakkingsmechanisme zijn teruggestort, worden terugbetaald voordat het afvlakkingsmechanisme voor wanbetalingen die zich in het jaar „n-1” of in de daarop volgende jaren voordoen, in werking treedt.
 5. De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat waarborgfondsen onder voorbehoud van artikel 4 de onvervulde aanspraken van de werknemers honoreren die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen, met inbegrip van de vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsverhouding, indien de nationale wetgeving hierin voorziet.
 6. Indien de middelen van het Fonds ten gevolge van het honoreren van garanties wegens een of meer aanzienlijke wanbetalingen dalen tot minder dan 70 % van het streefbedrag, dient de Commissie een verslag in over de uitzonderingsmaatregelen die eventueel vereist zijn om het Fonds weer aan te vullen.
 7. Bijgevolg vormt het organiseren van deze reeks workshops een uitnemende kans voor de Europese Unie om haar toezeggingen in verband met de betreffende bepalingen te honoreren en te tonen hoezeer zij het verlenen van bijstand aan ontwikkelingslanden, ook via multilaterale middelen, van belang acht.
 8. Wanneer een onderneming met activiteiten op het grondgebied van ten minste twee lidstaten in staat van insolventie verkeert in de zin van artikel 2, lid 1, is het waarborgfonds dat bevoegd is om de onvervulde aanspraken van de werknemers te honoreren, het fonds van de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemers gewoonlijk hun arbeid verrichten of verrichtten.
 9. Indien, als gevolg van een of meer wanbetalingen, tijdens het jaar „n-1” een bedrag van meer dan 100 miljoen EUR vereist is voor het honoreren van garanties, wordt het deel van het bedrag dat hoger is dan 100 miljoen EUR vanaf het jaar „n + 1” en in de daaropvolgende jaren in jaarlijkse tranches aan het Fonds overgemaakt totdat het volledig is teruggestort (afvlakkingsmechanisme).
 10. Op basis van deze maatregel verlenen de Belgische en de Franse overheid een garantie zodat Dexia een contract voor een verkoopoptie (hierna „de put-optie” genoemd) kan honoreren waardoor FSA Asset Management (hierna „FSAM” genoemd), de vroegere dochteronderneming van FSA die niet aan Assured Guaranty is overgedragen, de mogelijkheid krijgt om bepaalde activa in de FSAM-portefeuille aan Dexia NV en/of DCL te verkopen indien bepaalde triggering events zich voordoen (zie de overwegingen 50 tot en met 59).
 11. Het depositogarantiestelsel moet in staat zijn terdege getoetste aanspraken van deposanten op uitkeringen in verband met niet-beschikbare deposito’s te honoreren binnen een termijn van twintig werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de bevoegde autoriteiten tot de in artikel 1, punt 3, onder i), bedoelde vaststelling overgaan of een rechterlijke instantie de uitspraak als bedoeld in artikel 1, punt 3, onder ii), doet; het vergaren en doorgeven van de accurate gegevens over deposanten en deposito’s die nodig zijn voor de toetsing van de aanspraken, valt binnen deze termijn.