Betekenis van:
conformeren

conformeren
Werkwoord
 • zich aanpassen aan
"Wij dienen ons hieraan te conformeren."
conformeren
Werkwoord
 • gelijkvormig maken, naar iets inrichten
"Ik dien het daaraan te conformeren."
conformeren
Werkwoord
 • geschikt maken; aanpassen
"zich conformeren aan [de meerderheid]"
"zich conformeren aan richtlijnen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Steun wordt mogelijk niet verleend wanneer die is bedoeld om ondernemingen zich te laten conformeren aan reeds vastgestelde maar nog niet van toepassing zijnde communautaire normen.
 2. Bij overeenkomsten die via bemiddeling/mediation zijn bereikt, is de kans groter dat de partijen er zich vrijwillig aan conformeren en dat tussen hen een vreedzame en duurzame relatie blijft bestaan.
 3. De nieuwe lidstaten wijzigen, waar nodig, die steunmaatregelen, om zich uiterlijk aan het einde van het derde jaar na de datum van toetreding te conformeren aan de door de Commissie toegepaste richtsnoeren.
 4. De bedoelde inrichtingen moeten zich volledig aan de EU-eisen inzake inrichtingen conformeren, met inbegrip van de toepassing van de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritisch controlepunt (HACCP) (als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004, en aantonen in staat te zijn aan de volgende voorwaarden te voldoen en in dat verband de betreffende productielijnen vermelden:
 5. Op 20 juni 2005 nam het Orgaan Geschillenbeslechting van de WTO (DSB) het verslag van dit panel over, inclusief de aanbeveling in de richting van de Gemeenschap om de TDM-verordening en de in het kader van dit mechanisme aangenomen nationale regelingen aan te passen en te conformeren aan de verplichtingen die gelden op basis van de WTO-overeenkomsten [6].
 6. Een bedrijf dat de milieukeur op zijn producten voert of wil voeren doet er goed aan EMAS te gebruiken om zich aan de desbetreffende criteria te conformeren en deze conformiteit op peil te houden, en tegelijkertijd van de uitgebreide marketingmogelijkheden profijt te trekken.
 7. Gelet op het feit dat de in deze verordening vervatte wijzigingen noodzakelijk zijn om Verordening (EG) nr. 1798/2003 aan te passen aan de maatregelen waarin Richtlijn 2008/117/EG voorziet en waaraan de lidstaten zich met ingang van 1 januari 2010 moeten conformeren, moet deze verordening op dezelfde datum in werking treden.
 8. De bedoelde inrichtingen moeten zich volledig aan de EU-eisen inzake inrichtingen conformeren, met inbegrip van de toepassing van de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritisch controlepunt (HACCP) (als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004, en aantonen in staat te zijn aan de volgende voorwaarden te voldoen en in dat verband de betreffende productielijnen vermelden:
 9. Op 20 juni 2005 nam het Orgaan Geschillenbeslechting van de WTO het verslag van dit panel over, inclusief de aanbeveling dat de Gemeenschap de TDM-verordening en de in het kader van dit mechanisme goedgekeurde nationale regelingen moest aanpassen en conformeren aan de verplichtingen die gelden op basis van de WTO-overeenkomsten [18].