Betekenis van:
doelgericht

doelgericht
Bijvoeglijk naamwoord
 • groot, nuttig effect hebbend
"een doelgerichte actie"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Hun bijdragen zijn kort, doelgericht en zakelijk.
 2. Om de maatregel zo doelgericht mogelijk te maken, heeft Duitsland voor de nodige differentiëring gekozen.
 3. De maatregel moet doelgericht zijn zodat hij slechts geldt in gevallen van BTW-fraude of -ontwijking en alleen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.
 4. Om te garanderen dat dit soort steun daadwerkelijk doelgericht is, lijkt hij te moeten worden gemoduleerd afhankelijk van de moeilijkheden waarmee elke soort gebied heeft te kampen.
 5. verstrekken de nodige bijstand, alsook alle documentatie en technische hulp waarom de deskundigen van de Commissie verzoeken om de controles doelgericht en doeltreffend te kunnen uitvoeren;
 6. Zij zullen doelgericht zijn en afgestemd zijn op de ontwikkeling van de technologieën en de capaciteit die noodzakelijk zijn voor de specifieke veiligheidsdoelstellingen.
 7. vaart zet achter de tenuitvoerlegging van het nieuwe pakket arbeidsrecht, en de efficiëntie van de publieke arbeidsvoorziening verbetert, in het bijzonder door middel van een doelgericht, actief arbeidsmarktbeleid om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 8. De in punt 4.1 vermelde criteria en risicofactoren zijn niet exhaustief, maar geven aan hoe in verschillende pluimveehouderijsystemen de bemonstering en uitvoering van tests voor verschillende pluimveesoorten en pluimveeproductiecategorieën doelgericht kan plaatsvinden.
 9. Het gezamenlijk technologie-initiatief definieert en geeft uitvoering aan een doelgericht Europees programma van industrieel onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie voor het leveren van robuuste waterstof- en brandstofceltechnologieën die zodanig vergevorderd zijn dat zij op de markt kunnen worden gebracht.
 10. tussen vertegenwoordigers van de regering, universiteiten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven een doelgericht debat op regionaal niveau stimuleren over intersessionele BTWC-gerelateerde thema’s, met name het toezicht op wetenschap en onderwijs.
 11. De maatregel is zeer doelgericht zodat hij slechts kan worden toegepast wanneer een reeks voorwaarden is vervuld en er onmiskenbaar sprake is van belastingderving; hij is derhalve evenredig aan het beoogde doel.
 12. De Commissie wees erop dat in genoemde mededeling duidelijk wordt bepaald: Om door de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te kunnen worden geacht, moeten steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van bepaalde regio’s „in verhouding staan tot de beoogde doelstelling en doelgericht zijn”.
 13. Beveiliging en de samenleving: doelgericht onderzoek dat zich toespitst op sociaal-economische analyses, scenario-ontwikkeling en activiteiten met betrekking tot de culturele, maatschappelijke, politieke en economische aspecten van veiligheid, de communicatie met de samenleving, de rol van menselijke waarden, beleidsvorming, de psychologie en het sociale milieu van terrorisme, het veiligheidsgevoel van de burger, ethiek, privacybescherming, maatschappelijke toekomstplanning en systematische risicoanalyse.
 14. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 68/2001, het actieplan „staatssteun” en de jurisprudentie over de voorwaarden op grond waarvan steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden verklaard, heeft de Commissie in haar meest recente beschikkingen (Ford Genk, GM Antwerp) de betreffende opleidingssteun ook doelgericht onderzocht op het stimulerend effect daarvan.
 15. In termen van voorstellen voor compenserende maatregelen heeft Polen ten eerste verklaard dat FSO voornemens is de productie en verkoop tot 2008 doelgericht te beperken tot [140000 à 170000] auto’s, ondanks een mogelijk productieniveau van [200000 à 230000] auto’s en de haalbaarheid van een verkoopcijfer van meer dan [140000 à 170000] auto’s.