Betekenis van:
genot

genot
Zelfstandig naamwoord
 • genoegen, plezier
"Het was een genot om hier weer te zijn."
genot (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • genoegen, vermaak
"het genot van [een kopje koffie]"
"een (waar) genot om in de zon te zitten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Verboden genot is zoet
 2. Dankzij dit is dit spel een absoluut genot om te spelen.
 3. hij anderszins voldoende bescherming geniet in dat land, met inbegrip van het genot van het beginsel van non-refoulement,
 4. de deelbewijzen en aandelen waarvan het bezit rechtens of in feite recht geven op de eigendom of het genot van een onroerend goed of een deel daarvan.
 5. De juridische bescherming van minderheden garanderen, met name inzake het ongestoord genot van eigendom volgens protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
 6. Onroerendezaakbelasting deze lokale belasting wordt geheven op het genot van het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten verbonden aan een onroerende zaak.
 7. Het genot van de toelage wordt evenwel in elk geval gehandhaafd indien de echtgenoten een of meer te hunnen laste komende kinderen hebben.
 8. In feite 99,9 % omdat toevoeging van 0,1 % minerale diesel voldoende is om in het genot te komen van de Amerikaanse accijnsverlaging voor mengers.
 9. Wanneer het recht op deze toelagen eindigt, blijft hij in het genot ervan tot het einde van de maand waarin dit recht eindigt.
 10. Ten aanzien van de onroerendezaakbelasting dient ten slotte te worden gewezen op het feit dat dit een lokale belasting is, die wordt geheven op het genot van het eigendomsrecht en andere aan een onroerende zaak verbonden zakelijke rechten.
 11. Met de overige belastingen wordt respectievelijk belasting geheven op de overdracht van vermogen en het passeren van gedocumenteerde rechtshandelingen, op het uitoefenen van een economische activiteit en op het genot van een recht op een onroerende zaak.
 12. maatregelen die de nationale culturele activiteiten, goederen en diensten passende kansen bieden om hun plaats te vinden tussen alle activiteiten, goederen en diensten die op haar grondgebied beschikbaar zijn voor hun schepping, productie, verspreiding, distributie en genot, met inbegrip van maatregelen met betrekking tot de taal die voor deze activiteiten, goederen en diensten wordt gebruikt;
 13. De echtgenoot of de personen die worden aangemerkt als ten laste komend van een gewezen personeelslid dat een invaliditeitsuitkering genoot, kunnen, wanneer diens verblijfplaats sedert meer dan een jaar onbekend is, voorlopig in het genot worden gesteld van het overlevingspensioen dat hen op grond van deze bijlage zou toekomen.
 14. De gastronomische en de organoleptische eigenschappen van olijfolie van eerste persing (aroma, kleur, smaak) verschillen al naar gelang van de variëteit, het gebied, de oogst, de BOB/BGA, enz. Deze verscheidenheid staat garant voor een groot scala aan culinaire mogelijkheden en voor culinair genot in al zijn facetten.
 15. De echtgenoot of de personen die worden aangemerkt als ten laste komend van een personeelslid in actieve dienst, met verlof om redenen van persoonlijke aard, verlof ter zake van militaire dienst, ouderschapsverlof of verlof om gezinsredenen, wiens verblijfplaats sedert meer dan een jaar onbekend is, kunnen voorlopig in het genot worden gesteld van het overlevingspensioen dat hen op grond van deze bijlage zou toekomen.