Betekenis van:
gesteente

gesteente
Zelfstandig naamwoord
 • het materiaal waaruit de aardkorst bestaat, bestaande uit mineralen
"In een bepaalde regio kom je vaak dezelfde gesteentes tegen."
gesteente (het ~ | meervoud gesteentes, gesteenten)
Zelfstandig naamwoord
 • steenachtige delfstof die deel uitmaakt van de aardkorst
"pas op!: vallend gesteente"
"jong gesteente"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. bescherming tegen vallend gesteente, aardverschuivingen en lawines;
 2. schoormuren en beschermingsgalerijen tegen lawines, vallend gesteente, enzovoort;
 3. Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling en structuur, inclusief vast gesteente, waterhoudende grondlagen en geomorfologie.
 4. bruggen, doorlaten, viaducten, tunnels, galerijen tegen lawines en vallend gesteente, sneeuwweringen, enzovoort;
 5. „bodem”: de bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak.
 6. de aard van het omringende gesteente met de chemische en mineralogische eigenschappen daarvan, inclusief de hydrothermale omzetting van ertshoudende gesteentes en ertsarme gesteentes;
 7. actieve seismische onderzoeken — kunnen worden gebruikt om holtes te ontdekken, of op zijn minst veranderingen in de eigenschappen van het gesteente rond de plaats van de ontploffing van een ondergrondse kernproef;
 8. „tailings”: de vaste afvalstoffen of de slurries die achterblijven na de behandeling van mineralen door middel van scheidingsprocessen (bv. verbrijzelen, malen, sorteren naar grootte, flotatie en andere fysisch-chemische technieken) waarbij de waardevolle mineralen worden gescheiden van het minder waardevolle gesteente;
 9. Beschikking 2003/728/EG van de Commissie van 3 oktober 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten met metalen skelet, bouwpakketten met betonnen skelet, geprefabriceerde bouweenheden, koelcelpakketten, beschermingspakketten tegen vallend gesteente (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 34)
 10. Beschikking 2003/728/EG van de Commissie van 3 oktober 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten met metalen skelet, bouwpakketten met betonnen skelet, geprefabriceerde bouweenheden, koelcelpakketten, beschermingspakketten tegen vallend gesteente (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 34)
 11. Geologische opberging: OTO op het gebied van geologische opberging van langlevend en/of hoogradioactief afval, waaronder technische onderzoeken naar en demonstratie van de berging van radioactief afval, de karakterisering ter plaatse van het gastgesteente (in zowel algemene als plaatsspecifieke ondergrondse onderzoekslaboratoria), het leren begrijpen van de omgeving van de bergingsplaats, studies naar relevante processen in het nabije veld (afvalvorm en geconstrueerde barrières) en verre veld (vast gesteente en wegen naar de biosfeer), ontwikkeling van krachtige methoden voor de beoordeling van de werking en de veiligheid, en onderzoek naar bestuurlijke en maatschappelijke aangelegenheden in verband met acceptatie door het publiek.
 12. Overeenkomstig de doelstellingen van het communautaire milieubeleid dienen minimumvoorschriften te worden vastgesteld om nadelige effecten op het milieu of de volksgezondheid als gevolg van het beheer van afval van de winningsindustrieën, zoals tailings (d.w.z. de vaste afvalstoffen die achterblijven na de verwerking van het erts met verschillende technieken), afvalgesteente en deklaag (d.w.z. gesteente dat bij de winning — met inbegrip van de ontwikkelingsfase die aan de productie voorafgaat — wordt verplaatst om toegang te krijgen tot het erts of mineraal) en bovenste grondlaag (d.w.z. de bovenste laag van de bodem), te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, voorzover het gaat om afvalstoffen als gedefinieerd in Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen.