Betekenis van:
getuigenis

getuigenis
Zelfstandig naamwoord
 • een verklaring over een persoon of zaak
"We moesten allen een getuigenis afleggen over wat we gezien hadden."
getuigenis
Zelfstandig naamwoord
 • de openbaring van God aan de mensen
"Het getuigenis van de schepping is een belangrijk iets in de bijbel."
getuigenis (de/het ~ | meervoud getuigenissen)
Zelfstandig naamwoord
 • iets waaruit juistheid blijkt; bewijs; bewijs; blijk waaruit men het bestaan of de juistheid van iets kan opmaken; verklaring als getuige
"getuigenis afleggen van [je overtuiging]"
"getuigenissen controleren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

getuigenis (de/het ~ | meervoud getuigenissen)
Zelfstandig naamwoord
 • verklaring v.e. getuige; bewijs; getuigenis
"dit alles strekt tot getuigenis van zijn talent"

Synoniemen

Hyperoniemen

getuigenis
Zelfstandig naamwoord
 • een bewijs

Voorbeeldzinnen

 1. Één getuige is geen getuige", "Een enkele getuigenis is onvoldoende
 2. Getuigen en deskundigen hebben het recht hun getuigenis of verklaring met gesloten deuren af te leggen.
 3. De reis- en verblijfkosten van andere personen die voor een enquêtecommissie getuigenis afleggen, worden volgens de geldende regeling voor het horen van deskundigen door het Europees Parlement vergoed.
 4. Zij leggen op uitvoerige wijze getuigenis af van de rijkdom van Europa's culturele identiteiten en van de verscheidenheid van Europa’s volkeren.
 5. Indien daarenboven blijkt dat de getuigenis informatie en inlichtingen kan omvatten die door een lidstaat aan Europol zijn verstrekt of die duidelijk betrekking hebben op een lidstaat, wordt het advies van deze lidstaat ingewonnen voordat de machtiging wordt verleend.
 6. De tijdelijke functionaris die in een dergelijke aangelegenheid een getuigenis heeft afgelegd, mag daarvan van de kant van het Agentschap geen nadelige effecten ondervinden, mits de tijdelijke functionaris te goeder trouw heeft gehandeld.
 7. Aangezien de bemiddeling/mediation geacht wordt plaats te vinden op een wijze die recht doet aan het vertrouwelijke karakter ervan, zorgen de lidstaten ervoor, tenzij de partijen anders overeenkomen, dat noch de bemiddelaar/mediator, noch enige persoon die bij het verlenen van de bemiddeling/mediation is betrokken, tijdens een burgerlijke of handelsrechtelijke rechtszaak of tijdens arbitrage verplicht wordt getuigenis af te leggen omtrent informatie die voortvloeit uit of verband houdt met een bemiddelings-/mediationprocedure, behalve:
 8. In een belangrijke getuigenis, die recentelijk in een dagblad is verschenen, herinnert ingenieur Aldo Mannolini zich dat hij, toen hij eind jaren 40 voor de firma Montecatini leiding gaf aan enkele van de marmergroeven in de buurt van Carrara, bijna met zekerheid kon zeggen waar een arbeider vandaan kwam door te kijken wat hij at, want alleen die uit Colonnata hadden gewoonlijk spek als beleg op hun brood.