Betekenis van:
herroepen

herroepen
Werkwoord
 • intrekken; achteruit draaien; verminderen; terugnemen
"een vonnis herroepen"
"een uitspraak herroepen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

herroepen
Werkwoord
 • zeggen dat iets, dat je eerder gezegd hebt, niet klopt
" Hij heeft haar eerst beschuldigd, maar later heeft hij dat herroepen."

Voorbeeldzinnen

 1. De termijn waarbinnen een overeenkomst kan worden herroepen gaat in:
 2. Deze vrijstelling kan in toekomstige emissiestadia worden herroepen.
 3. De minister kan bij beschikking een overeenkomstig deze afdeling uitgevaardigde beschikking herroepen of wijzigen.
 4. U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen.
 5. De op 20 april 2004 in zaak N 611/03 gegeven beschikking wordt hierbij herroepen.
 6. De beschikking van 17 augustus 2000 betreffende Steunmaatregel N 291/2000 wordt herroepen.
 7. De op 7 juni 2006 in zaak N 426/05 gegeven beschikking wordt herroepen.
 8. De beslissing van de regulerende instantie heeft bindende kracht tenzij of totdat zij in beroep wordt herroepen.
 9. het intrekken van de opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis of het herroepen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling;
 10. De consument beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om de kredietovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
 11. Ieder op grond van lid 3 genomen besluit kan door een resolutie van het Hoger- of Lagerhuis worden herroepen.
 12. Desondanks had de FMA voorts het voornemen van het consortium tot de aankoop van BB kunnen onderzoeken en de oorspronkelijke verbodsbeschikking eventueel kunnen herroepen.
 13. de desbetreffende regulerende instantie te verzoeken haar besluit te herroepen, wanneer zij van oordeel is dat het niet in overeenstemming is met de richtsnoeren.
 14. Alvorens een beschikking te herroepen en een nieuwe beschikking te geven, leidt de Commissie de formele onderzoeksprocedure uit hoofde van artikel 4, lid 4, in.
 15. Alvorens een beschikking krachtens deze afdeling uit te vaardigen, te herroepen of te wijzigen, pleegt de minister overleg met de minister van Toerisme, Sport en Recreatie.