Betekenis van:
terugschroeven

terugschroeven
Werkwoord
 • terugdraaien
"een plan/maatregel terugschroeven"

Hyperoniemen

Hyponiemen

terugschroeven
Werkwoord
 • intrekken; achteruit draaien; verminderen; terugnemen
"het overheidstekort terugschroeven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Op basis van de door de Belgische autoriteiten verstrekte informatie heeft de Commissie bovendien geconstateerd dat het terugschroeven van de capaciteit grotendeels betrekking heeft op activiteiten op de korte termijn.
 2. Dit vertaalt zich meestal in de beperking of vermindering van de aanwezigheid van de onderneming op de relevante productmarkten, de afstoting van installaties of dochterondernemingen of het terugschroeven van activiteiten.
 3. De reden daarvan is dat de vraag van industriële gebruikers gedurende de zomermaanden wat lager is en bedrijven daarom in die periode de productie terugschroeven en onderhoud aan de productie-installaties uitvoeren.
 4. Wanneer deze interne congestiepunten ertoe leiden dat producenten in het noorden van Oostenrijk hun productiecapaciteit moeten terugschroeven, wat volgens de Oostenrijkse instanties overigens slechts uitzonderlijk gebeurt, ontvangen zij een schadeloosstelling van de netwerkexploitant.
 5. Het kan juist zijn dat er onzekerheden bestonden over het nut om in afwachting van de voortgang van het terugschroeven van schadelijke maatregelen voor bepaalde belastingmaatregelen de procedure voor staatssteun in te leiden.
 6. Ten slotte moet eraan worden herinnerd dat BB op eigen kracht alle stille reserves heeft opgeheven en in de afgelopen drie jaar zowel de personeelskosten (met 1 miljoen EUR) als de materiële kosten (met 10 %) heeft kunnen terugschroeven.
 7. Dit vertaalt zich meestal in de beperking of vermindering van de aanwezigheid van de onderneming op de relevante productmarkten, de afstoting van installaties of dochterondernemingen of het terugschroeven van activiteiten.
 8. De verkoop in de Gemeenschap viel van 2001 tot het onderzoektijdvak met 12 % terug, en de bedrijfstak van de Gemeenschap zag zich gedwongen tot aanzienlijke aanpassingen: terugschroeven van de productie, de productiecapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen.
 9. Verwacht wordt dat de tekortreductie zal worden bewerkstelligd door het verder terugschroeven van het jaarlijkse stijgingstempo van de uitgaven in de sector van de gezondheidszorg en door een verdere beheersing van de uitgaven op het niveau van de staat, die zijn streven om een volumegroei van de uitgaven van 0 % te realiseren, naar verwachting zal verwezenlijken.
 10. Volgens punt 16.2.2 van de R & H-richtsnoeren, omvat herstructureringssteun meestal een of meer van de volgende elementen: de reorganisatie en rationalisering van de activiteiten van het bedrijf op een efficiëntere basis, die typisch het terugschroeven van verlieslatende activiteiten met zich meebrengt, de herstructurering van de bestaande activiteiten die opnieuw concurrerend gemaakt kunnen worden, en eventueel diversificatie in de richting van nieuwe en leefbare activiteiten.
 11. In het licht van de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende vermindering van de responslast, vereenvoudiging en prioritering op het gebied van communautaire statistieken, zal er bij de opstelling van de jaarlijkse statistische werkprogramma’s van de Commissie rekening mee moeten worden gehouden dat de statistische prioriteiten, met inbegrip van de vereenvoudiging van procedures en het terugschroeven van eisen die minder belangrijk zijn geworden, voortdurend moeten worden getoetst, zodat de beschikbare middelen optimaal kunnen worden benut.