Betekenis van:
observeren

observeren
Werkwoord
 • waarnemen; aandachtig bekijken; bekijken
"vogels observeren"
"iemands gedrag observeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

observeren
Werkwoord
 • gericht via de zintuigen van iets kennis nemen
"Zij observeerden dat deze bacterie in staat is de voor het biologisch functioneren dusver onontbeerlijk geachte fosfor te vervangen door arseen."

Voorbeeldzinnen

 1. vangsten te observeren en te ramen en de in het logboek vermelde gegevens te verifiëren,
 2. accuraat kunnen observeren, monitoren en beoordelen van de algemene prestaties van de kandidaat, met name:
 3. vaartuigen die vissen op een wijze die indruist tegen de ICCAT-instandhoudingsmaatregelen, te observeren en te registreren.
 4. vaartuigen die potentieel vissen op een wijze die indruist tegen de ICCAT-instandhoudings- en beheersmaatregelen, observeren en registreren;
 5. Deze strategieën dienen te zijn opgezet met inachtneming van de noodzaak de dieren bij het observeren zo weinig mogelijk te verstoren en de hantering ervan te vergemakkelijken.
 6. De inspecteurs observeren en rapporteren illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserijactiviteiten en het gebruik van vliegtuigen of helikopters voor het zoeken naar blauwvintonijn.
 7. elektronische systemen of apparatuur ontworpen voor ofwel het observeren en volgen van het elektromagnetisch spectrum voor militaire inlichtingen of veiligheidsdoeleinden, ofwel het tegengaan van dergelijke observatie- en volgactiviteiten;
 8. te observeren en na te gaan of het mesten in overeenstemming met artikel 4 bis, 4 ter en 4 quater van Verordening (EG) nr. 1936/2001 gebeurt,
 9. De inspecteurs observeren en brengen verslag uit over illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserijactiviteiten en over het gebruik van vliegtuigen of helikopters voor het zoeken naar blauwvintonijn.
 10. elektronische systemen of apparatuur ontworpen voor ofwel het observeren en volgen van het elektromagnetisch spectrum voor militaire inlichtingen of veiligheidsdoeleinden, ofwel het tegengaan van dergelijke observatie- en volgactiviteiten;
 11. Men moet over de vaardigheden beschikken om mondeling en schriftelijk in uiteenlopende communicatieve situaties te communiceren en zijn communicatief gedrag te observeren en aan te passen aan de eisen van de situatie.
 12. de markt volgen door de tendensen die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de voorziening van nucleair materiaal en nucleaire diensten aan de Europese Unie, te observeren en nader te omschrijven;
 13. Er dient te worden overwogen of uit doorzichtig of getint materiaal vervaardigde leefruimten en kooimeubilair kunnen worden gebruikt, die het mogelijk maken de dieren goed te observeren zonder ze te verstoren.
 14. De lidstaten zorgen er zoveel mogelijk voor dat er voldoende waarnemers de vaartuigen die hun vlag voeren, observeren om de pelagische visserij in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan in het oog te kunnen houden en om relevante wetenschappelijke informatie te verzamelen.
 15. Aan vogels die gaan broeden dient nestgelegenheid te worden verschaft, bv. in de vorm van uit vlechtwerk of plastic vervaardigde mandjes of houten nestkastjes met droog gras, papiersnippers of kokosvezels als nestmateriaal. De nesten worden door de vogels echter verdedigd en het is dan ook belangrijk hun gedrag te observeren om ervoor te zorgen dat voldoende nesten beschikbaar zijn.