Betekenis van:
omslaan

omslaan
Werkwoord
 • kantelen, omvallen
"de boot is omgeslagen"
"de auto slaat om"

Synoniemen

Hyperoniemen

omslaan
Werkwoord
 • omdoen
"een das omslaan"

Hyperoniemen

Hyponiemen

omslaan
Werkwoord
 • ombuigen
"een pagina omslaan"
"zijn broekpijpen omslaan"

Hyperoniemen

omslaan
Werkwoord
 • kosten verdelen
"kosten omslaan"

Hyperoniemen

omslaan
Werkwoord
 • iets met een draaiing bewegen zodat de ommezijde boven komt te liggen
"Hij sloeg de bladzijde om."
omslaan
Werkwoord
 • plotseling en met geweld omkantelen of omvallen van boten, voertuigen
"Op het meer is door de harde wind een zeilboot omgeslagen."
omslaan
Werkwoord
 • plotseling veranderen van iets
"Het weer slaat om."
omslaan
Werkwoord
 • met geweld omver gooien

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze groei zal in 2009 omslaan.
 2. Aangenomen wordt dat het volledig omslaan van deze kosten over beide activiteiten, arbitrair dreigt te verlopen en niet zinvol is.
 3. Er mag niet meer dan 0,1 ml natriumhydroxide 0,1 M nodig zijn om de indicator te doen omslaan in blauw
 4. Na het oppervlak van de testhelling te hebben geraakt, kan de trekker draaiend om de bovenhoek van de kantelbeveiliging van het oppervlak omhoogkomen, maar hij mag niet omslaan.
 5. Als het risico bestaat dat een meerijdende werknemer bij kanteling of omslaan wordt platgedrukt tussen de delen van het arbeidsmiddel en de grond, moet een systeem worden geïnstalleerd waarmee de meegevoerde werknemer(s) kan (kunnen) worden tegengehouden.
 6. De opleiding en de oefeningen moeten alle aspecten omvatten van hulpverlening, het omgaan en manoeuvreren met en besturen van deze vaartuigen in uiteenlopende omstandigheden, alsmede het oprichten na omslaan.
 7. De behuizing voor de accu moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat wordt voorkomen dat in geval van kanteling of omslaan, de bediener met opspattend elektrolyt in aanraking komt en dat wordt voorkomen dat de bedieningsruimten met dampen gevuld raken.
 8. Dit laatste groeicijfer is evenwel onzeker want in een fluctuerende economie kan een groei met 2 cijfers snel omslaan in een krimp met eveneens 2 cijfers, en vice versa.
 9. Met ingang van het melkprijsjaar 1999/2000 worden voor het omslaan van de extra heffing over de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1788/2003 bedoelde producenten slechts die op de Azoren gevestigde en producerende producenten in de zin van artikel 5, onder c), van die verordening geacht tot de overschrijding te hebben bijgedragen, die grotere hoeveelheden op de markt brengen dan hun referentiehoeveelheid, verhoogd met het in de derde alinea van het onderhavige lid bedoelde percentage.
 10. Als het risico bestaat dat door de machine meegevoerde bedieners of andere personen bij kanteling of omslaan kunnen worden geplet tussen de delen van de machine en de grond, met name in geval van machines die zijn uitgerust met een beschermende structuur als bedoeld in punt 3.4.3 of punt 3.4.4, moeten hun zitplaatsen voorzien zijn van of uitgerust worden met een vasthoudsysteem dat de personen op hun zitplaats houdt zonder de noodzakelijke handelingen bij het werk of de bewegingen ten opzichte van de structuur als gevolg van de vering van de zitplaats te belemmeren.