Betekenis van:
ontkomen

ontkomen
Werkwoord
 • ontsnappen aan
"een straf ontkomen"
"weten te ontkomen"

Synoniemen

Hyperoniemen

ontkomen
Werkwoord
 • ergens aan ontsnappen
"Hij slaagde erin uit het raam te klimmen en ontkwam daarme aan een wisse dood."
ontkomen
Werkwoord
 • van zich afschuiven

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Muammar Kaddifi kon ongedeerd ontkomen.
 2. Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.
 3. Een investeringsproject mag niet op kunstmatige wijze in onderprojecten worden verdeeld om aan het bepaalde in deze kaderregeling te ontkomen.
 4. In het kader van het eerste systeem kan de eerste eigenaar niet ontkomen aan de financieringsverplichting voor de volledige ontmanteling.
 5. Ontkomings- en vermijdingsreacties uitlokken, waarbij het dier niet in staat is aan de prikkel te ontkomen of die te vermijden en waarbij naar verwachting matige angst wordt veroorzaakt.
 6. Punt 49 van de MSK 2002 vermeldt dat een investeringsproject niet op kunstmatige wijze mag worden verdeeld in onderprojecten om aan de voorschriften van de kaderregeling te ontkomen.
 7. Anders dan het Verenigd Koninkrijk beweert, is het beginsel dat een lidstaat zich niet op zijn eigen nationale wetgeving kan beroepen om aan zijn verplichtingen krachtens de communautaire wetgeving te ontkomen, wel relevant met betrekking tot selectiviteit.
 8. De Commissie kan naar voren brengen dat een lidstaat zich niet op zijn eigen nationale wetgeving of zelfs staatsrecht kan beroepen om aan zijn verplichtingen krachtens de communautaire wetgeving te ontkomen.
 9. Ook geloven de Britse autoriteiten dat Spanje de constante wisseling van eigenaar van verlieslijdende scheepswerven gebruikt als een manier om een sector die tracht te ontkomen aan een noodzakelijke herstructurering te voorzien van een continue subsidiestroom.
 10. Zoals reeds is vastgesteld, is de wijze waarop een lidstaat in fiscaal opzicht is georganiseerd een vormkwestie: een lidstaat kan zich niet beroepen op het bestaan van autonome belastingregio's, hoe uitgebreid hun bevoegdheden ook zijn, om aan de toepassing van de regels inzake staatssteun te ontkomen.
 11. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
 12. Het Europees aanhoudingsbevel [4] is de eerste concrete juridische ontwikkeling op strafrechtelijk gebied ter uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning waarbij de formele procedures voor uitlevering tussen de lidstaten worden afgeschaft voor personen die na een definitieve veroordeling aan de rechtspleging proberen te ontkomen; het versnelt de uitleveringsprocedures voor personen die ervan verdacht worden een strafbaar feit te hebben begaan.
 13. Het bijzondere karakter van de nucleaire industrie maakt het niet mogelijk radioactief materiaal te hanteren vooraleer de radioactiviteit ervan tot een veiliger niveau is gedaald, en betekent ook dat niet valt te ontkomen aan de looptijd van de financiering van de ontmantelingsverplichtingen. Rekening houdend met deze beide elementen concludeert de Commissie dat het deel van maatregel A dat op die verplichtingen betrekking heeft, niet als een doorlopende subsidie aan BE kan worden aangemerkt aangezien deze verplichtingen zijn omschreven en reeds gemaakte kosten betreffen.