Betekenis van:
opinie

opinie
Zelfstandig naamwoord
 • een mening of oordeel
"Uw opinie telt ook!"
opinie (de ~ | meervoud opinies)
Zelfstandig naamwoord
 • wat men van iem. of iets vindt, hoe men oordeelt
"een opinie over [het politieoptreden]"
"in [mijn] opinie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
 2. Kort gezegd verklaart de Slowaakse Republiek dat de maatregel, in haar opinie, staatssteun vormt.
 3. Het Comité geeft zijn opinie binnen de door de Commissie toegemeten termijn.
 4. De media-impact van de olieramp op de publieke opinie was nefast voor het imago van visserijproducten, en met name van gekweekte schelpdieren, ongeacht hun oorsprong, bij de consument.
 5. Er is geen enkele andere dienst die terzelfder tijd een zo ruim publiek bereikt, de bevolking voorziet van een zo ruim aanbod aan informatie en inhoud, en zodoende de opinie van individuen en van de bevolking weergeeft en beïnvloedt.
 6. Zie evenzo opinie van AG Fennelly in gevoegde zaken C-15/98 en C-105/98 Italië en Sardegna Lines, Servizi Marittimi della Sardegna SpA t. Commissie, Jurispr. 2000 blz. I-8855, punt 64.
 7. In de openbaredienstverleningsovereenkomsten is een adviesraad [34] voorzien, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de publieke opinie en die kan interveniëren om na te gaan of aan de algemene en specifieke verplichtingen op het gebied van publieke televisieomroep wordt voldaan.
 8. De opinie van financiële analisten wordt trouwens bevestigd door de verklaringen van de toenmalige bestuursvoorzitter van de onderneming, de heer Bon, die in diverse artikelen in de pers zijn verschenen, alsmede door de Franse autoriteiten zelf in hun aanmelding van december 2002 .
 9. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder maatschappelijke organisaties verstaan: verenigingen, stichtingen en andere privé-instellingen die zonder winstoogmerk een doel van internationaal nut nastreven en die in staat zijn deskundige informatie of deskundig advies over onder de overeenkomst vallende aangelegenheden te verstrekken, of die belangrijke elementen van de publieke opinie over onder de overeenkomst vallende aangelegenheden vertegenwoordigen.
 10. Met het oog op het vaststellen van innoverende oplossingen zal een van deze enquêtes de publieke opinie peilen ten aanzien van beleid tot preventie en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, inclusief in voorkomend geval socialebeschermingsstelsels, alsook ten aanzien van de mogelijke rol van de Europese Unie bij de bestrijding van armoede en uitsluiting.
 11. De Commissie verklaarde niet over voldoende informatie te beschikken om te kunnen bepalen of de financiële prognoses redelijk zijn en in hoeverrre de veronderstellingen waarop ze zijn gebaseerd juist zijn en zou met name geïnteresseerd zijn in de opinie van de concurrenten van Cyprus Airway over dit plan.