Betekenis van:
opstijgen

opstijgen
Werkwoord
 • in de lucht omhooggaan
"Het vliegtuig vol toeristen steeg op na het taxiën."
opstijgen
Werkwoord
 • in de lucht omhoog gaan
"rook stijgt op"
"een ballon/raket/vliegtuig stijgt op"

Synoniemen

Hyperoniemen

opstijgen
Werkwoord
 • te paard stijgen
"Na te zijn opgestegen, spoorde de ruiter zijn paard aan te galopperen."
opstijgen
Werkwoord
 • mbt. een paard

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De rotors op de vleugels staan in verticale positie tijdens het opstijgen en landen en horizontaal tijdens de vlucht.
 2. Verminder de toevoer van warmte overeenkomstig de frequentie waarmee gasbellen van de bodem van de schaal opstijgen.
 3. In afzonderlijke gevallen waren er zelfs vertragingen van 30 minuten tot een 1 uur bij landingen en tot 18 minuten bij het opstijgen.
 4. Het combineert de flexibiliteit van een helikopter, die kan opstijgen en landen in kleine ruimten, met het vermogen langere afstanden met veel hogere snelheden te vliegen.
 5. De beladingsdichtheid moet voldoende hoog zijn om verwondingen bij opstijgen, turbulentie en landen te voorkomen, maar moet elk dier de mogelijkheid bieden te gaan liggen.
 6. Het project BA609 betreft de ontwikkeling van een luchtvaartuig met kantelrotor. Dit is een luchtvaartuig dat kan opstijgen en landen als een helikopter, en kan vliegen als een vliegtuig.
 7. Bij particuliere vluchten uit of naar derde landen verstrekt de gezagvoerder aan de grenswachters van de lidstaat van bestemming en, in voorkomend geval, van de lidstaat van de eerste binnenkomst, vóór het opstijgen een „algemene verklaring” (general declaration), die met name een vliegplan als bedoeld in bijlage 2 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart en gegevens betreffende de identiteit van de passagiers bevat.
 8. „luchthaven”: een terrein dat speciaal is aangepast zodat luchtvaartuigen kunnen landen, opstijgen en manoeuvreren, met inbegrip van hulpinstallaties die deze operaties met zich kunnen brengen ten behoeve van het luchtverkeer en diensten, met inbegrip van installaties voor bijstand aan commerciële luchtdiensten;
 9. Het ontwerp van deze beide banen voldeed noch aan milieu- noch aan meteorologische eisen. Het bood geen goede voorwaarden voor opstijgen en landen, en de aan- en afvliegroutes liepen over dichtbewoonde gebieden in het noorden van Leipzig en het zuiden van Halle.
 10. „luchthavengelden”: een heffing die wordt geïnd ten gunste van de luchthavenbeheerder en die moet worden betaald door de luchthavengebruikers voor het gebruik van de faciliteiten en diensten die exclusief door de luchthavenbeheerder worden aangeboden en die verband houden met het landen, het opstijgen, de verlichting en het parkeren van luchtvaartuigen en de verwerking van passagiers en vracht;
 11. Daarom is in de verbintenissen bepaald dat een concurrent in aanmerking komt voor slots op Orly indien hij reeds vluchten exploiteert op een betrokken route vanuit Orly en indien al zijn regelmatige vluchten die Parijs aandoen, in deze luchthaven landen en opstijgen.
 12. ze met toestemming van de exploitant aan boord zijn gebracht om tijdens de vlucht medische hulp te verlenen aan een patiënt; in dat geval mogen de goederen alleen daarvoor worden gebruikt en moeten ze, tijdens het opstijgen en landen en op alle andere tijdstippen waarop de gezagvoerder dat, met het oog op de veiligheid, nodig acht, worden bewaard in de positie waarin ze worden gebruikt of, wanneer ze niet worden gebruikt, veilig zijn opgeslagen en vastgezet:
 13. De voorwaarden waaraan een luchtvaartuig moet voldoen om te mogen opstijgen wanneer onderdelen van de datalinkapparatuur tijdelijk buiten werking zijn, moeten worden vermeld in de toepasselijke lijst van minimumapparatuur die vereist is ingevolge bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart [5] en ingevolge Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG [6], en de uitvoeringsbepalingen daarvan.