Betekenis van:
pogen

pogen
Werkwoord
 • iets met succes trachten te volbrengen, waarvan men niet weet of het gaat lukken
"Hij poogt naar Amerika te roeien, maar door het slechte weer op de Atlantische Oceaan lijkt zijn poging weinig veelbelovend."
pogen
Werkwoord
 • trachten; pogen; proberen; uitproberen
"pogen zich te bevrijden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. die pogen financiële dekking of terugbetaling te verkrijgen van hun ingevolge artikel 6 opgelegde geldboeten.
 2. te pogen de uiteenlopende standpunten van de Commissie en de betrokken lidstaat met elkaar in overeenstemming te brengen;
 3. Onderzoeksautoriteiten en normalisatie-instanties moeten pogen gestandaardiseerde N&N-terminologie te gebruiken om de communicatie van wetenschappelijk bewijs te vergemakkelijken.
 4. Bij schrijven van 15 oktober 2004 heeft de Commissie de betrokken lidstaten verzocht om te pogen volgens hun interne procedures onderling tot een akkoord te komen.
 5. Bij schrijven van 11 januari 2005 heeft de Commissie de betrokken lidstaten verzocht om te pogen volgens hun interne procedures onderling tot een akkoord te komen.
 6. Bij schrijven van 7 december 2004 heeft de Commissie de betrokken lidstaten verzocht om te pogen volgens hun interne procedures onderling tot een akkoord te komen.
 7. „bemiddeling/mediation”: een gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken.
 8. Deze organisaties zullen hun leden ertoe aanmoedigen gebruik te maken van deze beste praktijken en pogen deze uit te breiden tot andere scheepsbelangen, zoals beste beheerpraktijken voor het bestrijden van piraterij in het gebied.
 9. De partijen bij dit document pogen regelmatig samen te komen om deze beste beheerpraktijken te actualiseren en de herzieningen door te geven aan hun respectieve leden en andere belanghebbende organisaties.
 10. Deze richtlijn is van toepassing op alle procedures waarbij twee of meer partijen bij een grensoverschrijdend geschil zelf pogen om op vrijwillige basis hun geschil in der minne te regelen met de hulp van een bemiddelaar/mediator.
 11. De lidstaten zorgen ervoor dat de partijen die voor bemiddeling/mediation kiezen om te pogen een geschil te schikken, daarna niet wordt belet een gerechtelijke procedure of arbitrage met betrekking tot hun geschil aanhangig te maken door het verstrijken van verjaringstermijnen tijdens het bemiddelings-/mediationproces.
 12. Dat de lidstaten pogen deze algemene beginselen en richtsnoeren te volgen bij de uitvoering van hun nationale regulerende strategieën voor onderzoek en ontwikkeling of de uitwerking van sectorale en institutionele normen voor onderzoek en ontwikkeling, rekening houdend met reeds bestaande geldende richtsnoeren, goede praktijken of voorschriften inzake N&N.
 13. Dat de lidstaten de vrijwillige aanneming van de gedragscode door relevante nationale en regionale overheden, werkgevers en onderzoek financierende instellingen, onderzoekers en elke individuele organisatie of organisatie uit het maatschappelijk middenveld die betrokken is bij of belang heeft bij N&N-onderzoek stimuleren en pogen de nodige stappen te ondernemen om te waarborgen dat zij bijdragen tot de ontwikkeling en het behoud van een ondersteunende onderzoeksomgeving die bevorderlijk is voor de veilige, ethische en effectieve ontwikkeling van het N&N-potentieel.