Betekenis van:
ratificeren

ratificeren
Werkwoord
 • officieel erkennen; bekrachtigen; van bewijs voorzien
"een verdrag ratificeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ondertekenen en ratificeren van de Europese Overeenkomst inzake grensoverschrijdende televisie.
 2. Geleidelijk sluiten, ratificeren en uitvoeren van alle belangrijke internationale verdragen inzake migratie.
 3. Geleidelijk partij worden bij alle belangrijke internationale verdragen inzake migratie en deze ratificeren en implementeren.
 4. Ratificeren van het Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.
 5. Ratificeren en volledig handhaven van alle door de staat gesloten vrijhandelsovereenkomsten.
 6. Het Verdrag inzake de bestrijding van mensenhandel van de Raad van Europa ratificeren.
 7. Ratificeren en beginnen met de tenuitvoerlegging van het protocol van Kyoto.
 8. Relevante internationale verdragen ratificeren en beginnen met de uitvoering ervan, waaronder de verdragen van Aarhus en Espoo.
 9. Het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen ondertekenen en ratificeren.
 10. Haar lidstaten zullen dit verdrag niet ondertekenen, ratificeren, aanvaarden of goedkeuren, maar het verdrag is bindend voor hen doordat de Europese Gemeenschap het sluit.
 11. Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inzake het algemene verbod op discriminatie door de overheid ratificeren.
 12. de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal oproepen zo spoedig mogelijk de wijziging van het Verdrag te ratificeren, opdat die snel in werking kan treden;
 13. Ingevolge de note verbale van de ambassadeur van Andorra bij de Europese Gemeenschappen van 1 juli 2004 heeft Andorra zich verplicht die overeenkomst vóór 30 april 2005 te ratificeren.
 14. Het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering ratificeren waarin wordt voorzien in de oprichting van een systeem van onafhankelijk toezicht op de gevangenissen. Europees Hof voor de rechten van de mens
 15. Staten verplichten zich tevens tot naleving van internationale normen inzake nucleaire veiligheid wanneer zij partij worden bij het Verdrag inzake de fysieke bescherming van kernmateriaal (CPPNM), door de wijziging van het CPPNM te ratificeren, en wanneer zij partij worden bij het Verdrag inzake nucleair terrorisme.