Betekenis van:
rationalisatie

rationalisatie (de ~ | meervoud rationalisaties)
Zelfstandig naamwoord
 • zo gunstig mogelijke organisatie
"in het kader van een verdere rationalisatie van het bedrijf werden 1000 banen geschrapt"

Hyperoniemen

rationalisatie (de ~ | meervoud rationalisaties)
Zelfstandig naamwoord
 • het verklaren van emotioneel gedrag; het rationeel maken

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het toenemende gebruik van containers heeft een groeiende behoefte aan samenwerking en rationalisatie doen ontstaan.
 2. Vorderingen bij de rationalisatie van de werking van rechtbanken, met inbegrip van moderne informatietechnologie.
 3. maatregelen waarmee de rationalisatie van de inzameling, sortering en behandeling van de afvalstoffen kan worden gestimuleerd.
 4. rationalisatie van reproductiemethoden via methoden voor technologische verbetering die gericht zijn op gestandaardiseerde producties tegen concurrerende kosten;
 5. Het streven naar geringere productiekosten, rationalisatie en een kleiner personeelsbestand resulteerde in een hogere output per werknemer (een stijging met 19 % tijdens de beoordelingsperiode).
 6. Deze investeringen maken deel uit van het project voor de rationalisatie en modernisering van het productieproces van Magog en zijn derhalve overeenkomstig Verordening (EG) nr. 70/2001 subsidiabel.
 7. Gezien de aanhoudende problemen met de afzet en/of de extreem lage producentenprijzen van bepaalde soortengroepen moet verder gestreefd worden naar een rationalisatie van de productie.
 8. de rationalisatie en de mechanisatie van de teelt en van het oogsten te stimuleren teneinde de rentabiliteit van de productie te vergroten en de milieubescherming te bevorderen;
 9. De aankoop van dit extractiegereedschap is geen onderdeel van het investeringsproject voor de rationalisatie en modernisering van het productieproces van Magog.
 10. De Europese Commissie zal acties en initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een coördinatie en rationalisatie van MES-onderzoek binnen een verantwoordelijke ethische benadering.
 11. Uit de beoordeling blijkt tevens dat een algemene rationalisatie en vermindering van de overcapaciteit van de begunstigde onderneming het gevolg zullen zijn.
 12. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de in 2005 gemaakte kosten voor de sloop van het gebouw (punt 11) niet subsidiabel zijn omdat deze sloop geen onderdeel is van het investeringsproject voor de rationalisatie en modernisering van het productieproces.
 13. Een dergelijk plan behelst in het bijzonder de elementen reorganisatie en rationalisatie van de activiteiten van de onderneming, waarbij verliesgevende activiteiten gewoonlijk worden afgestoten en bestaande activiteiten welke mogelijkheden tot herstel van de concurrentiepositie bieden, worden geherstructureerd.
 14. Wat de kosten voor de octrooien in de vorm van het advocatenhonorarium voor de registratie van de octrooien (punt 7) betreft: weliswaar zijn deze verbonden met het rationalisatie- en moderniseringsproject, maar zij zijn geen subsidiabele kosten in de zin van Verordening (EG) nr. 70/2001, omdat het geen investering in materiële activa betreft.
 15. Afronding van de plannen voor de hervorming van justitie; aanwerving en loopbaanbeheer onttrekken aan de bevoegdheden van het parlement en vaststelling van transparante procedures op basis van professionele en objectieve criteria voor selectie en loopbaanontwikkeling, rationalisatie van de rechtbanken, modernisering van de procedures en verbetering van de administratie; zorgen voor afdoende en duurzame financiering van het justitiële stelsel.