Betekenis van:
schenden

schenden
Werkwoord
 • iets niet in acht nemen
"Zijn handelwijze schond een eerdere afspraak."
schenden
Werkwoord
 • schade toebrengen; beschadigen
"een graf/kerk/kunstwerk/natuurgebied schenden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Toch mogen deze „rechten” het Gemeenschapsrecht of het nationale recht niet schenden.
 2. personen of entiteiten die het wapenembargo en de aanverwante maatregelen als genoemd in artikel 1 schenden;
 3. De retroactieve toepassing van deze bepalingen mag het beginsel van rechtszekerheid van de betrokken marktdeelnemers niet schenden.
 4. In haar schrijven van 19 december 2003 was de Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) van oordeel dat de betrokken steunmaatregelen de communautaire wetgeving niet schenden:
 5. Gelet op deze overwegingen komt de Commissie tot de conclusie dat in dit geval een terugvordering het beginsel van gewettigd vertrouwen zou schenden.
 6. „Het feit dat de Commissie de stellingen van een juridische consultant volgt, zou trouwens discriminerende gevolgen hebben die het beginsel van de rechtszekerheid schenden.
 7. „partij waartegen de klacht gericht is”, de partij die ervan beschuldigd wordt de in artikel 203 van de overeenkomst bedoelde bepalingen te schenden;
 8. De lidstaten dienen sancties vast te stellen welke worden opgelegd aan natuurlijke en rechtspersonen indien zij de bepalingen van deze verordening schenden.
 9. De Commissie moet derhalve onderzoek doen naar deze kapitaaltoewijzingen aan ondernemingen om de vermijden dat de lidstaten de regels van het verdrag inzake staatssteun schenden.
 10. Bij schrijven van 18 december 2003 heeft de Federation of European Publishers (FEP-FEE) bevestigd dat de betrokken steunmaatregelen de communautaire wetgeving niet schenden, omdat:
 11. Het valt te begrijpen dat de Staat sociale en politieke overwegingen heeft, maar een dergelijke inschatting bij zijn optreden zou het beginsel van de gelijkheid tussen openbare en particuliere sector schenden.
 12. Als hoofd van de FAPC heeft hij invloed op de politiediensten en voert hij nog steeds het commando over, en controleert hij de activiteiten van, de strijdkrachten van de FAPC, die betrokken zijn bij wapensmokkel en bijgevolg het wapenembargo schenden.
 13. In haar schrijven van 8 januari 2004 heeft de Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) verklaard dat de te onderzoeken steunmaatregelen de communautaire wetgeving niet schenden om dezelfde reden die de Portugese uitgeversorganisatie APEL al had aangehaald.
 14. In haar schrijven van 12 januari 2004 was de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) van mening dat de betrokken maatregelen de communautaire wetgeving niet schenden, om de volgende redenen:
 15. Aangezien de raamovereenkomst werd ondertekend en van kracht werd vooraleer deze door Duitsland is aangemeld, schenden de daarin vastgelegde onbeperkte garanties artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag en zijn ze dus onrechtmatig.