Betekenis van:
schikken

schikken
Werkwoord
 • goed uitkomen
"Schikt het je dat we de afspraak naar morgen verschuiven?"
schikken
Werkwoord
 • orde brengen in; een ordening aanbrengen; structuur aanbrengen; ordenen
"bloemen schikken"
"zich om een tafel schikken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Indien een dergelijk geschil voortduurt, zouden de ESA de kwestie moeten kunnen schikken.
 2. Een klacht is een schriftelijk verzoek om het desbetreffende geschil in der minne te schikken.
 3. Teneinde de kwestie te schikken en de naleving van het recht van de Unie te waarborgen moet de betrokken ETA de betrokken bevoegde autoriteiten bindend kunnen verzoeken bepaalde maatregelen te nemen of het treffen van bepaalde maatregelen na te laten.
 4. Ze schikken zich naar de bijzondere voorwaarden die werden vastgesteld naar aanleiding van de bekendmaking van de voormelde lijsten en die betrekking hebben op de rechtstreekse, onrechtstreekse, volledige of gedeeltelijke toegang.
 5. De rechterlijke instantie waarbij een zaak aanhangig is gemaakt, kan in voorkomend geval, rekening houdend met alle omstandigheden, de partijen uitnodigen van bemiddeling/mediation gebruik te maken om het geschil te schikken.
 6. „bemiddeling/mediation”: een gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken.
 7. Met betrekking tot punt 16, onder b), c) en d), hebben de Italiaanse autoriteiten meegedeeld dat zij zich zouden schikken naar de aanwijzingen in het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de regio Veneto 2000-2006 (POP Veneto).
 8. Om op het grondgebied van de Gemeenschap geproduceerde gegarandeerde traditionele specialiteiten gemakkelijker en sneller te kunnen identificeren, moet het gebruik van de vermelding „gegarandeerde traditionele specialiteit” of het desbetreffende communautaire symbool op het etiket verplicht worden gesteld, waarbij voor de marktdeelnemers moet worden voorzien in een redelijke termijn om zich hiernaar te schikken.
 9. De lidstaten zorgen ervoor dat de partijen die voor bemiddeling/mediation kiezen om te pogen een geschil te schikken, daarna niet wordt belet een gerechtelijke procedure of arbitrage met betrekking tot hun geschil aanhangig te maken door het verstrijken van verjaringstermijnen tijdens het bemiddelings-/mediationproces.
 10. Op al die gebieden dient via wijzigingen duidelijk te worden aangegeven dat in het geval van een geschil tijdens een gespecificeerde termijn, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) — het geschil mag schikken aan de hand van de in Verordening (EU) nr. 1093/2010 vastgestelde procedure.
 11. Om de marktdeelnemers in de gelegenheid te stellen zich naar de nieuwe voorschriften te schikken, moet worden voorzien in een overgangsperiode voor het in de handel brengen van producten die aan de momenteel geldende versie van Verordening (EEG) nr. 2136/89 voldoen.