Betekenis van:
stoken

stoken
Werkwoord
 • als brandstof gebruiken
"olie/diesel/benzine/hout stoken"

Synoniemen

Hyperoniemen

stoken
Werkwoord
 • brandstof aan het vuur toevoegen
"Hij stookt voornamelijk zware olie."
stoken
Werkwoord
 • trachten onrust of onenigheid te veroorzaken
"De oppositie zit natuurlijk weer heerlijk te stoken. "
stoken
Werkwoord
 • van vuur; aansporen
"de kachel hoog stoken"
"de kachel stoken"

Synoniemen

Hyperoniemen

stoken
Werkwoord
 • onrustgevoelens aanwakkeren

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer
 2. het stoken van brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van minder dan 50 MW;
 3. Het stoken van brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van minder dan 50 MW draagt aanzienlijk bij tot emissies van verontreinigende stoffen in de lucht.
 4. Wegens de kenmerken van bepaalde inheemse vaste brandstoffen is het passend dat voor stookinstallaties die deze brandstoffen stoken geen emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide, maar minimumpercentages voor ontzwaveling gelden.
 5. Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van meer dan 500 MW die vaste brandstoffen stoken en na 1 juli 1987 hun eerste vergunning hebben ontvangen, dienen te voldoen aan de emissiegrenswaarden voor stikstofoxide van bijlage V, deel 1; en
 6. Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
 7. Het is ook onwaarschijnlijk dat de huishoudens die op gas stoken, op stadsverwarming zullen overschakelen, omdat — volgens de informatie die de Litouwse overheid heeft verstrekt — de prijs voor stadsverwarming exclusief btw hoger is dan die voor gasverwarming.
 8. Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van meer dan 500 MW die vaste brandstoffen stoken en na 1 juli 1987 hun eerste vergunning hebben ontvangen, dienen te voldoen aan de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden van bijlage V, deel 1.
 9. Bovendien wordt elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden in Litouwen doorgaans alleen gebruikt door huishoudens die niet over de technische mogelijkheden beschikken om op gas te stoken of op een stadsverwarmingsnet aan te sluiten.
 10. Er worden geen brandstoffen naar de hulpbrander toegevoerd die hogere emissies kunnen veroorzaken dan bij het stoken van gasolie als omschreven in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen [36], vloeibaar gas of aardgas het geval is.
 11. In dit verband wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende fasen van het productieproces van Kornbrand die voortkomt uit een systeem van kringloopeconomie (aanbouw van graan, stoken, gebruik van de spoeling als veevoer en gebruik van de gier als meststof voor het graan) dat een zuiver ecologische werkwijze vereist.
 12. Aangezien de specifieke kenmerken van olieschalie bovendien een belemmering zouden kunnen vormen voor de toepassing van dezelfde zwavelemissiebeperkingstechnieken of voor het behalen van dezelfde ontzwavelingsefficiëntie als voor andere brandstoffen, is het passend dat voor installaties die deze brandstof stoken een iets lager minimumpercentage voor ontzwaveling wordt vastgesteld.
 13. Voor stookinstallaties die inheemse vaste brandstoffen stoken en die wegens de kenmerken van die brandstoffen niet aan de in artikel 30, leden 2 en 3, bedoelde emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide kunnen voldoen, kunnen die lidstaten in plaats daarvan de in deel 5 van bijlage V vastgestelde minimumpercentages voor ontzwaveling toepassen, overeenkomstig de in deel 6 van die bijlage vastgestelde voorschriften voor de naleving en na voorafgaande validering door de bevoegde autoriteit van het technische verslag als bedoeld in artikel 72, lid 4, onder a).
 14. Voor stookinstallaties die inheemse vaste brandstoffen stoken en afval meeverbranden, en die wegens de kenmerken van de inheemse vaste brandstof niet kunnen voldoen aan de Cproces-waarden voor zwaveldioxide zoals bepaald in bijlage VI, deel 4, punt 3.1 of 3.2, kunnen de lidstaten daarentegen de in deel 5 van bijlage V vastgestelde minimumpercentages voor ontzwaveling toepassen, overeenkomstig de in deel 6 van die bijlage vastgestelde nalevingsvoorschriften.