Betekenis van:
tijdpad

tijdpad (het ~ | meervoud tijdpaden)
Zelfstandig naamwoord
  • planning voor taken of gebeurtenissen; tijdsplanning; planning
"een tijdpad uitzetten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1.  investeringsbedrag en tijdpad van de kasstromen;
  2. investeringsbedrag en tijdpad van de kasstromen;
  3. De Commissie merkt op dat, zoals gebruikelijk is bij projecten inzake vliegtuigmotoren, de initiële investering bijzonder groot is en het tijdpad van de kasstromen gekenmerkt wordt door een negatieve gecumuleerde kasstroom, in dit geval gedurende de eerste 19 jaar.
  4. Elk op meer landen gericht strategiedocument gaat in voorkomende gevallen vergezeld van een indicatief meerjarenprogramma waarin een samenvatting wordt gegeven van de prioritaire terreinen die voor communautaire financiering zijn geselecteerd, de specifieke doelstellingen, de verwachte resultaten en het tijdpad voor de communautaire steun en de indicatieve financiële toewijzing, een en ander in zijn algemeenheid en voor elk prioritair beleidsterrein afzonderlijk.
  5. Een dergelijke procedure is vereist wanneer de overgangstijd van het deeltjessysteem, t50,P en/of de overgangstijd van het signaal van de uitlaatgasmassastroom, t50,F, >0,3 seconde zijn. Een correcte besturing van het partiële-stroomverdunningssysteem wordt verkregen wanneer het tijdpad van GEXHW,pre van de vooraf uitgevoerde test, waarvan GSE afhankelijk is, wordt verschoven naar een „anticiperende” tijd van t50,P + t50,F .
  6. De lidstaten zien er evenwel op toe dat er ten laatste op 1 januari 2009 voldoende PM2,5-meetstations voor stedelijkeachtergrondconcentraties zijn geïnstalleerd voor het berekenen van de gemiddelde-blootstellingsindex overeenkomstig deel B van bijlage V, teneinde te voldoen aan het tijdpad en de voorwaarden van deel A van bijlage XIV.